Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/868/WPZiB z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w zakresie ustanowienia projektu wsparcia technicznego dotyczącego usprawnienia łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK

Data ogłoszenia:2005-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 3

1) w art. 2 dodaje się następujący akapit:

3. Rada niniejszym upoważnia KPB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów i do ustanowienia Komitetu Uczestników.

„W ramach mandatu opisanego w akapicie pierwszym ustanawia się w ramach misji projekt wsparcia technicznego dotyczący modernizacji łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK, dalej zwany »projektem dotyczącym łańcucha płatności«, w celu wykonania zadań określonych w ogólnej koncepcji projektu.”;

2) w art. 3 dodaje się lit. c) w następującym brzmieniu:

4. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umowy zawartej zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 Traktatu. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, który wspiera Prezydencję, może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy dla udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysami UE, postanowienia takiej umowy stosują się w ramach projektu dotyczącego łańcucha płatności.”;

„c) zespół odpowiedzialny za projekt dotyczący łańcucha płatności w składzie:

4) dodaje się art. 9a w brzmieniu:

— szef projektu, z siedzibą w Kinszasie, mianowany przez Szefa Misji i działający pod jego zwierzchnictwem,

„Artykuł 9a Szczegółowe przepisy odnoszące się do finansowania projektu dotyczącego łańcucha płatności 1. W okresie do dnia 15 lutego 2006 r. stosuje się następujące przepisy:

— dział »doradztwo, ekspertyza i realizacja«, z siedzibą w Kinszasie, złożony z personelu niezwiązanego ze sztabem generalnym zintegrowanych brygad, w tym lotny zespół ekspertów uczestniczących w kontrolach personelu wojskowego zintegrowanych brygad, oraz

— eksperci związani ze sztabem generalnym zintegrowanych brygad.”;

a) wydatki operacyjne związane z projektem dotyczącym łańcucha płatności są finansowane wyłącznie z wkładów Państw Członkowskich, których lista oraz wysokość wkładu każdego z nich są zamieszczone w Załączniku. Kwota referencyjna wynosi 900 000 EUR.

3) dodaje się art. 8a w następującym brzmieniu:

Z wkładów tych finansowane są, między innymi, następujące wydatki:

„Artykuł 8a Udział państw trzecich w projekcie dotyczącym łańcucha płatności 1. Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej UE i dla jej jednolitych ram instytucjonalnych, państwa trzecie mogą być zapraszane do wniesienia wkładu do projektu dotyczącego łańcucha płatności, z zastrzeżeniem że ponoszą one koszty oddelegowanego przez nie personelu, w tym koszty wynagrodzenia, ubezpieczenia od wysokiego ryzyka, dodatków oraz kosztów podróży do i z DRK, oraz że wnoszą stosowny wkład dla pokrycia wydatków bieżących projektu dotyczącego łańcucha płatności.

— koszty personelu (diety dzienne i diety specjalne, wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne personelu zatrudnianego na miejscu, koszty opieki zdrowotnej, przeloty i koszty podróży do DRK i na miejscu, przeloty służbowe),

— koszty ustanowienia i funkcjonowania (wynajem/ zakup i użytkowanie pojazdów, nabycie i utrzymanie sprzętu informatycznego oraz sprzętu łączności, najem biur i związane z tym usługi, materiały biurowe, inny sprzęt, służby ochrony, koszty reprezentacyjne, koszty transportu powietrznego),

2. Państwa trzecie wnoszące wkład do projektu dotyczącego łańcucha płatności mają te same prawa i obowiązki

— koszty administracyjne, w tym koszty kontroli i opłaty bankowe;

6.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/31

b) bez uszczerbku dla cywilnego charakteru misji, uczestniczące Państwa Członkowskie, o których mowa w Załączniku, mogą, do celów niniejszego wspólnego działania, mając na uwadze wezwanie do wnoszenia wkładów, zbiórkę funduszy pochodzących z tych wkładów, zarządzanie nimi, ich wykorzystanie i nadzór nad nimi oraz wymagane ustalenia administracyjne, skorzystać w szczególności z personelu mechanizmu ustanowionego decyzją 2004/197/WPZiB (*), wyjątkowo do dnia 15 lutego 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 26 z 20056.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Andora z dnia 10 października 2005 r.

 • Dz. U. L318 - 25 z 20056.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

 • Dz. U. L318 - 19 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/87/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do ołowiu, fluoru i kadmu (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/86/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do kamfechloru (1)

 • Dz. U. L318 - 14 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L318 - 12 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 8 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 4 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 3 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca warunki dopuszczenia dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych oraz dodatku paszowego należącego do grupy lepiszczy i środków zapobiegających zbrylaniu (1)

 • Dz. U. L318 - 1 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.