Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 29

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/868/WPZiB z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w zakresie ustanowienia projektu wsparcia technicznego dotyczącego usprawnienia łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK

Data ogłoszenia:2005-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 29

Strona 1 z 3
6.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/29

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/868/WPZiB z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w zakresie ustanowienia projektu wsparcia technicznego dotyczącego usprawnienia łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci i art. 28 ust. 3 akapit drugi,

(5)

W piśmie z dnia 11 listopada 2005 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel powiadomił rząd kongijski o zamiarze Unii Europejskiej ustanowienia projektu wsparcia technicznego mającego na celu modernizację łańcucha płatności.

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 21 listopada 2005 r. Rada zatwierdziła ogólną koncepcję dotyczącą ustanowienia projektu wsparcia technicznego mającego na celu modernizację wyżej wspomnianego łańcucha płatności. Projekt powinien zostać ustanowiony jako odrębne zadanie w ramach misji EUSEC RD Kongo.

(1)

W związku z oficjalną prośbą wystosowaną przez rząd DRK w dniu 26 kwietnia 2005 r., Rada przyjęła w dniu 2 maja 2005 r. wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (1), zwanej „EUSEC RD Kongo”.

(6)

Projekt dotyczący łańcucha płatności zawiera się w mandacie i celach misji EUSEC RD Kongo, która jest misją o charakterze cywilnym, jednak ze względu na strukturę i warunki wykonania projektu, jak również niezbędną liczbę personelu i odpowiednią wysokość budżetu, należy dokonać zmian w treści wspólnego działania 2005/355/WPZiB.

(2)

Misja EUSEC RD Kongo ma na celu udzielenie konkretnego wsparcia dla integracji wojska kongijskiego i dobrych rządów w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w dziedzinie kontroli i zarządzania budżetowego i finansowego, statusu wojskowych, szkoleń, zamówień publicznych, księgowości i nadzoru finansowego. W art. 2 wyżej wymienionego wspólnego działania przewiduje się, że misja EUSEC RD Kongo powinna identyfikować i przyczyniać się do opracowania różnych projektów i opcji, w zakresie których Unia Europejska lub jej Państwa Członkowskie mogą zdecydować o udzieleniu wsparcia.

(7)

Państwa trzecie powinny brać udział w projekcie zgodnie z ogólnymi wytycznymi określonymi przez Radę Europejską.

(8)

Personel, który zostanie rozmieszczony w DRK w ramach projektu dotyczącego modernizacji łańcucha płatności powinien podlegać przepisom dotyczącym statusu personelu obowiązującym w przypadku personelu już rozmieszczonego dla celów misji EUSEC RD Kongo.

(3)

W związku z prośbą rządu kongijskiego z dnia 19 lipca 2005 r. o udzielenie wsparcia technicznego i logistycznego w celu modernizacji systemu zarządzania personelem i finansami Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga, misja EUSEC RD Kongo opracowała projekt programu wsparcia technicznego mającego na celu w szczególności modernizację łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK.

(9)

Projekt zostanie przeprowadzony w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

(1) Dz.U. L 112 z 3.5.2005, str. 20.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

L 318/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2005

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/355/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

w odniesieniu do bieżącego zarządzania projektem, co Państwa Członkowskie UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 26 z 20056.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Andora z dnia 10 października 2005 r.

 • Dz. U. L318 - 25 z 20056.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

 • Dz. U. L318 - 19 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/87/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do ołowiu, fluoru i kadmu (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/86/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do kamfechloru (1)

 • Dz. U. L318 - 14 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L318 - 12 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 8 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 4 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 3 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca warunki dopuszczenia dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych oraz dodatku paszowego należącego do grupy lepiszczy i środków zapobiegających zbrylaniu (1)

 • Dz. U. L318 - 1 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.