Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 32 POZ 1

Tytuł:

2005/75/WE:Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnimi środkowym Pacyfiku

Data ogłoszenia:2005-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 32 POZ 1

Strona 1 z 25
4.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnimi środkowym Pacyfiku (2005/75/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Wielostronnej Konferencji Wysokiego Szczebla w Honolulu w dniu 5 września 2000 r.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja jest otwarta dla Wspólnoty, zgodnie postanowieniami jej art. 35. Celem Konwencji jest zapewnienie, poprzez skuteczne zarządzanie, długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz Umową NZ w sprawie zasobów rybnych z 1995 r. Rybacy wspólnotowi prowadzą działalność w obszarze objętym Konwencją. Dlatego też w interesie Wspólnoty leży uzyskanie statusu pełnoprawnego członka regionalnej organizacji do spraw rybołówstwa, która zostanie utworzona na podstawie tej Konwencji, zgodnie z jej zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa morza. Wspólnota powinna zatem przystąpić do tej Konwencji,

(6)

Wspólnota jest uprawniona do podejmowania działań w celu ochrony zasobów połowowych i zarządzania nimi oraz do zawierania umów z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Wspólnota jest Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od wszystkich członków społeczności międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony biologicznych zasobów morskich i zarządzania nimi. Wspólnota podpisała Umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 roku, odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi (2) („Umowa NZ w sprawie zasobów ryb z 1995 r.”). Konwencja o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku została otwarta do podpisania podczas siódmej sesji

(7)

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku. Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji.

(4)

(1) Zgoda wydana dnia 1 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, str. 16.

L 32/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

4.2.2005

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do złożenia dokumentu przystąpienia do depozytu Rządowi Nowej Zelandii, zgodnie z art. 35 powyższej Konwencji.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2004 r. W imieniu Rady

J. WALSH

Przewodniczący

4.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/3

ZAŁĄCZNIK (*) TEKST KONWENCJI O OCHRONIE I ZARZĄDZANIU ZASOBAMI RYB MASOWO MIGRUJĄCYCH W ZACHODNIM I ŚRODKOWYM PACYFIKU

(*) Wersja angielska stanowi jedyny tekst autentyczny.

L 32/4

1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2005

CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN THE CONTRACTING PARTIES TO THIS CONVENTION, DETERMINED to ensure the long-term conservation and sustainable use, in particular for human food consumption, of highly migratory fish stocks in the western and central Pacific Ocean for present and future generations, RECALLING the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 and the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, RECOGNISING that, under the 1982 Convention and the Agreement, coastal States and States fishing in the region shall cooperate with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilisation of highly migratory fish stocks throughout their range, MINDFUL that effective conservation and management measures require the application of the precautionary approach and the best scientific information available, CONSCIOUS of the need to avoid adverse impacts on the marine environment, preserve biopersity, maintain the integrity of marine ecosystems and minimise the risk of long-term or irreversible effects of fishing operations, RECOGNISING the ecological and geographical vulnerability of the small island developing States, territories and possessions in the region, their economic and social dependence on highly migratory fish stocks, and their need for specific assistance, including financial, scientific and technological assistance, to allow them to participate effectively in the conservation, management and sustainable use of the highly migratory fish stocks, FURTHER RECOGNISING that smaller island developing States have unique needs which require special attention and consideration in the provision of financial, scientific and technological assistance, ACKNOWLEDGING that compatible, effective and binding conservation and management measures can be achieved only through cooperation between coastal States and States fishing in the region, CONVINCED that effective conservation and management of the highly migratory fish stocks of the western and central Pacific Ocean in their entirety may best be achieved through the establishment of a regional Commission, HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 32 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.