Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dostosowania refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 15 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003

Data ogłoszenia:2005-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 26

Strona 1 z 2
L 320/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1993/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dostosowania refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 15 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do słodu i jęczmienia zmagazynowanego pod koniec roku gospodarczego, który jest wywożony jako słód w okresie pierwszych trzech miesięcy następnego roku gospodarczego w ramach pozwoleń, dla których została wcześniej ustalona refundacja przed dniem 1 lipca. 2. Do celów ustalenia dnia wywozu właściwą datą jest dzień, w którym zostały zakończone formalności celne określone w art. 24 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4). Artykuł 2 1. Aby uzyskać dostosowanie refundacji wywozowych do słodu jęczmiennego na mocy art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, eksporter musi: a) jeżeli słód został wyprodukowany z jęczmienia znajdującego się na składzie przed upływem tego roku gospodarczego, przedłożyć odpowiedzialnemu za wypłacenie refundacji właściwemu organowi danego Państwa Członkowskiego dokumenty poświadczające: i) że jęczmień pochodzi z zapasów zgłoszonych zgodnie z art. 3 właściwemu organowi danego Państwa Członkowskiego, znajdujących się na terenie tego Państwa Członkowskiego; ii) że słód został wywieziony po dniu 30 czerwca i przed dniem 1 października tego roku; b) jeżeli słód znajdował się na składzie przed upływem roku gospodarczego, przedłożyć odpowiedzialnemu za wypłacenie refundacji właściwemu organowi tego Państwa Członkowskiego dokumenty poświadczające: i) że słód pochodzi z zapasów zgłoszonych zgodnie z art. 3 poniżej właściwemu organowi danego Państwa Członkowskiego, znajdujących się na terenie tego Państwa Członkowskiego; ii) że słód został wywieziony po dniu 30 czerwca i przed dniem 1 października tego roku. 2. Dokumenty określone w ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz lit. b) ppkt (i) są przechowywane przez właściwe organy, odpowiedzialne za wypłacenie refundacji.

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 18 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1680/78 z dnia 17 lipca 1978 r. w sprawie dostosowania refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2727/75 (2) zostało znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

Artykuł 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ustanawia warunki dostosowania wcześniej ustalonych refundacji dokonywanych w przypadku słodu jęczmiennego, wywożonego w pierwszych trzech miesiącach roku gospodarczego, na który niniejsza refundacja została wcześniej ustalona przed dniem 1 lipca.

(3)

Należy upewnić się, w przypadku gdy to dostosowanie ma być wykonane, że słód jęczmienny wywożony w trakcie pierwszych trzech miesięcy roku gospodarczego znajdował się na składzie przed upływem poprzedniego roku gospodarczego lub został wyprodukowany z jęczmienia znajdującego się na składzie przed upływem tego roku. A zatem należy ustalać ilości jęczmienia i słodu znajdujące się na składzie z upływem danego roku gospodarczego. W każdym Państwie Członkowskim za ustalanie takich ilości i za podejmowanie wszelkich kroków niezbędnych dla zapewnienia przestrzegania zgodności przepisów Wspólnoty dotyczących dostosowania refundacji wywozowych do słodu wywożonego w rozpatrywanym okresie powinny być odpowiedzialne właściwe organy danego Państwa Członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 52 z 20058.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2244/2004 (Dz.U. L 319 z 7.12.2005)

 • Dz. U. L320 - 50 z 20058.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. zwalniająca Danię i Słowenię z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4727)

 • Dz. U. L320 - 46 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L320 - 44 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L320 - 42 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L320 - 39 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L320 - 37 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L320 - 34 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L320 - 30 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji wywozowych

 • Dz. U. L320 - 25 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 24 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 23 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 22 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 20 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 1 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1987/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz granulowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji i z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.