Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 34

Strona 1 z 2
L 320/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1995/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 1 1. Otwiera się system kontyngentów taryfowych w odniesieniu do przywozów wspólnotowych grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus, objętych kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30 (zwanych dalej grzybami zakonserwowanymi), na warunkach ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. Wielkości poszczególnych kontyngentów, ich numer porządkowy i okresy ich obowiązywania zostały określone w załączniku I.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 (2) przewiduje dwa okresy stosowania pozwoleń na przywóz rocznie. W interesie ograniczenia obciążeń administracyjnych dla właściwych organów Państw Członkowskich oraz importerów, powinien być przedstawiony tylko jeden wniosek rocznie. W celu zapewnienia ciągłości przywozu w ciągu roku pozwolenia powinny być ważne od faktycznej daty ich wydania do dnia 31 grudnia danego roku. W celu lepszego zarządzania niektóre numery porządkowe kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1864/2004 powinny zostać zmienione. Ze względu na przejrzystość wszystkie one powinny być wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1864/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

(1)

2. Stosowana stawka celna wynosi 12 % ad valorem dla produktów objętych kodem CN 0711 51 00 oraz 23 % w przypadku produktów objętych kodami CN 2003 10 20 i 2003 10 30.

(2)

Jednakże nie stosuje się opłat celnych w odniesieniu do produktów pochodzących z Rumunii oraz Bułgarii”;

2) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Pozwolenia są ważne od faktycznej daty ich wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, do dnia 31 grudnia danego roku.”;

(3)

3) artykuł 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(4)

(5)

„2. W przypadku przywozów pochodzących z Chin i innych krajów, jeżeli ilość przyznana jednej z kategorii importerów nie została w całości przez nią wykorzystana, pozostała część może zostać przyznana innej kategorii.”;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

4) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Ograniczenia mające zastosowanie do wniosków składanych przez różnych importerów 1. Całkowita ilość (waga netto po odsączeniu) objęta złożonym przez tradycyjnego importera wnioskiem o wydanie pozwolenia na przywóz do Wspólnoty zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin i/lub innych krajów nie może odnosić się do ilości przekraczającej 150 % ilości referencyjnej.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1864/2004 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 30. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1857/2005 (Dz.U. L 297 z. 15.11.2005, str. 9).

8.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/35

2. Całkowita ilość (waga netto po odsączeniu) objęta złożonym przez nowego importera wnioskiem o wydanie pozwolenia na przywóz do Wspólnoty zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin i/lub innych krajów nie może odnosić się do ilości przekraczającej 1 % sumy kontyngentów taryfowych przyznanych Chinom i innym krajom zgodnie z załącznikiem I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 52 z 20058.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2244/2004 (Dz.U. L 319 z 7.12.2005)

 • Dz. U. L320 - 50 z 20058.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. zwalniająca Danię i Słowenię z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4727)

 • Dz. U. L320 - 46 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L320 - 44 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L320 - 42 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L320 - 39 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L320 - 37 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L320 - 30 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji wywozowych

 • Dz. U. L320 - 26 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dostosowania refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 15 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003

 • Dz. U. L320 - 25 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 24 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 23 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 22 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 20 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 1 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1987/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz granulowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji i z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.