Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 321 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Porozumienia w sprawie reguł pochodzenia

Data ogłoszenia:2005-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 321 POZ 1

Strona 1 z 66
8.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 136/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Porozumienia w sprawie reguł pochodzenia

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (1), zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół do Porozumienia przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Islandią, Bułgarią, Norwegią, Rumunią, Szwajcarią (oraz Liechtensteinem) i Turcją. Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, na podstawie Deklaracji Barcelońskiej przyjętej na Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r. (2), w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji. Powody, które leżały u podstaw wykluczenia produktów rolnych pochodzących z Turcji z systemu kumulacji, utraciły swoją ważność. Wspólna Deklaracja dotycząca przeglądu zmian w zasadach ustalania pochodzenia, wynikających ze zmian wprowadzonych w Zharmonizowanym Systemie mogła być stosowana do dnia 31 grudnia 2004 r., dlatego nie ma potrzeby zachowywania i jej w Protokole po tej dacie.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 1 z 3.1.1994, str. 3. (2) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

L 321/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2005

W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Porozumienia oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu 4 wszystkie omawiane postanowienia,

(8)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Protokół 4 do Porozumienia zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi Wspólnymi Deklaracjami. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 22 października 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje, wymagane na podstawie art. 103 ust. 1 Porozumienia, zostaną złożone Wspólnemu Komitetowi (*). Stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejszą decyzję publikuje się w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

8.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/3

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 136/2005

„PROTOKÓŁ 4 W SPRAWIE REGUŁ POCHODZENIA SPIS TREŚCI TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Definicje TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA »PRODUKTY POCHODZĄCE« Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Wymogi ogólne Diagonalna kumulacja pochodzenia EOG Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE Artykuł 14 Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio Rozróżnienie księgowe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 321 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.