Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 322 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/876/WSiSW z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego

Data ogłoszenia:2005-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 322 POZ 33

Strona 1 z 4
9.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/33

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/876/WSiSW z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

odpowiadają już wymogom współpracy sądowej na takim obszarze, jak Unia Europejska.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 i art. 34 ust. 2 lit. c),

(4)

uwzględniając wniosek Komisji (1),

Końcowe sprawozdanie z przeprowadzenia pierwszej oceny funkcjonowania wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (5) wezwało Państwa Członkowskie do uproszczenia procedur przekazywania dokumentów pomiędzy Państwami przy wykorzystaniu, w miarę potrzeby, standardowych formularzy celem ułatwienia wzajemnej pomocy prawnej.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej Unia Europejska postawiła sobie za cel zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jednym z warunków realizacji tego celu jest zapewnienie wymiany informacji między uprawnionymi organami Państw Członkowskich, dotyczących wyroków skazujących osoby zamieszkujące na terenie Państw Członkowskich.

(6)

W dniu 25 marca 2004 r. Rada Europejska zleciła Radzie zbadanie środków wymiany informacji na temat wyroków skazujących za przestępstwa terroryzmu oraz możliwości utworzenia europejskiego rejestru wyroków skazujących i orzeczeń pozbawienia praw, a Komisja, w swoim komunikacie dotyczącym niektórych działań, które mają zostać podjęte w zakresie zwalczania terroryzmu i innych poważnych przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy wymiany informacji, podkreśliła znaczenie skutecznego mechanizmu przekazywania informacji o wyrokach skazujących i orzeczeniach pozbawienia praw.

(2)

W dniu 29 listopada 2000 r., zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej w Tampere, która odbyła się w dniach 15–16 października 1999 r., Rada przyjęła program działań mający na celu wprowadzenie w życie zasady wzajemnego uznawania w sprawach karnych (3). Niniejsza decyzja przyczynia się do realizacji celów określonych w ramach działania nr 3 programu, które – inspirując się wzorem wypracowanym w ramach organów Schengen – proponuje wprowadzenie znormalizowanego formularza zapytania o udzielenie informacji zawartych w rejestrze karnym, przetłumaczonego na wszystkie języki urzędowe Unii.

(7)

Niniejsza decyzja szanuje zasadę pomocniczości, określoną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, gdyż ulepszenie systemów przekazywania informacji o wyrokach skazujących pomiędzy Państwami Członkowskimi nie może być osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie działające pojedynczo i wymaga skoordynowanego działania na poziomie Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w wymienionym art. 5, niniejsza decyzja ramowa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

(3)

Artykuły 13 i 22 Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. (4) ustanawiają systemy przekazywania informacji o wyrokach skazujących pomiędzy Umawiającymi się Stronami; jednakże systemy te są zbyt powolne i nie

Dz.U. C 322 z 29.12.2004, str. 9. Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. Dz.U. C 12 z 15.1.2001, str. 10. Rada Europy, Seria traktatów europejskich, nr 30.

(1) (2) (3) (4)

Poprawa systemów przekazywania informacji o wyrokach skazujących oznacza, iż informacja na temat wyroku skazującego orzeczonego w jednym Państwie Członkowskim wobec obywateli drugiego Państwa Członkowskiego zostanie jak najszybciej przekazana drugiemu Państwu Członkowskiemu oraz iż każde Państwo Członkowskie będzie mogło w bardzo krótkim czasie uzyskać potrzebne informacje z rejestru karnego innego Państwa Członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 322 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 38 z 20059.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1997/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny (Dz.U. L 320 z 8.12.2005)

 • Dz. U. L322 - 31 z 20059.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 z dnia 25 października 2005 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu znajdującego się w rozdziale sektorowym dotyczącym pojazdów silnikowych

 • Dz. U. L322 - 29 z 20059.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 z dnia 25 października 2005 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu znajdującego się w rozdziale sektorowym dotyczącym zbiorników ciśnieniowych

 • Dz. U. L322 - 21 z 20059.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4621) (1)

 • Dz. U. L322 - 19 z 20059.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Czeską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4421)

 • Dz. U. L322 - 18 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2012/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L322 - 17 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2011/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L322 - 16 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L322 - 14 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L322 - 13 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2008/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L322 - 12 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L322 - 11 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2006/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 14. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L322 - 9 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 7 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 9 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L322 - 5 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 447/2004 w zakresie oceny ex post programu SAPARD

 • Dz. U. L322 - 3 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzeń (WE) nr 1735/2005, (WE) nr 1740/2005 i (WE) nr 1750/2005 ustanawiających standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20059.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.