Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 51

Tytuł:

Dyrektywa 2005/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-zmiękczaczach i oponach)

Data ogłoszenia:2005-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 51

Strona 1 z 3
9.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA 2005/69/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 listopada 2005 r.

L 323/51

zmieniająca po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-zmiękczaczach i oponach)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

Obecność benzo[a]pirenu (BaP) może stanowić jakościowy i ilościowy wskaźnik obecności WWA. BaP i inne WWA zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość. Ponadto z uwagi na obecność WWA niektóre oleje-zmiękczacze jako takie zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności oraz Środowiska (CSTEE) potwierdził wyniki badań naukowych wykazujące negatywny wpływ WWA na zdrowie.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Emisja BaP i innych WWA do środowiska powinna zostać w jak największym stopniu zredukowana. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i dla redukcji całkowitej rocznej emisji WWA – zgodnie z wymaganiami Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczącego emisji trwałych związków organicznych – niezbędne wydaje się ograniczenie wprowadzania do obrotu i stosowania olejów-zmiekczaczy o wysokiej zawartości WWA oraz mieszanek używanych jako oleje-zmiekczacze w produkcji opon.

(1)

W produkcji opon są stosowane oleje-zmiękczacze, które mogą zawierać różne ilości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) nie dodanych celowo. WWA mogą być wchłaniane do matrycy kauczukowej. W rezultacie mogą one być obecne w różnych ilościach w produkcie końcowym.

(5)

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (3) powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(1) (2)

Dz.U. C 120 z 20.5.2005, str. 30. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r.

(3)

Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/98/WE (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 63).

L 323/52

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2005

Bez uszczerbku dla wymagań wynikających z innych przepisów europejskich, niniejsza dyrektywa dotyczy opon do samochodów osobowych (1), samochodów dostawczych i ciężarowych (2), pojazdów rolniczych (3) oraz motocykli (4).

(7)

Spełnienie koniecznych wymogów bezpieczeństwa, w szczególności zapewnienie wysokiej przyczepności opon na mokrej nawierzchni, wymaga wprowadzenia okresu przejściowego, podczas którego producenci opon opracują i przetestują nowe typy opon produkowanych bez użycia wysokoaromatycznych olejów-zmiękczaczy. Według obecnie dostępnych informacji, opracowanie i testowanie zajmie znaczną ilość czasu, gdyż producenci muszą przeprowadzić wiele serii testów, zanim można będzie zagwarantować odpowiednio wysoką przyczepność nowych opon na mokrej powierzchni. Dlatego niniejszą dyrektywę należy stosować do podmiotów gospodarczych od dnia 1 stycznia 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 57 z 20059.12.2005

    2005/865/WE:Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych

  • Dz. U. L323 - 55 z 20059.12.2005

    Dyrektywa 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

  • Dz. U. L323 - 1 z 20059.12.2005

    Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.