Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 55

Tytuł:

Dyrektywa 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

Data ogłoszenia:2005-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 55

9.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA 2005/75/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 listopada 2005 r.

L 323/55

zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i 95,

Jednak istotny błąd spowodował, że art. 78 dyrektywy 2004/18/WE nie zapewnia osiągnięcia zamierzonego dostosowania. Należy zatem poddać korekcie lit. b) i c) w art. 78 ust. 2, przenosząc z art. 78 ust. 2 lit. b) i 78 ust. 2 lit. c) odniesienie do art. 8 akapit pierwszy lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), Artykuł 1 po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

W art. 78 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje: „b) próg przewidziany w art. 67 ust. 1 lit. a) do skorygowanego progu mającego zastosowanie do zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucje zamawiające, o których mowa w załączniku IV;

(1)

Jak zamierzano przy przyjmowaniu dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, należy dostosować próg mający zastosowanie do zamówień na pewne usługi, subsydiowanych w ponad 50 % do progu mającego zastosowanie do zamówień na usługi, udzielanych przez instytucje zamawiające inne niż centralne organy rządowe (3).

c)

(2)

Odpowiednie dostosowanie powinno mieć miejsce również w ramach korekty progów przewidzianej w art. 78 dyrektywy 2004/18/WE.

progi przewidziane w art. 8 akapit pierwszy lit. b) oraz w art. 67 ust. 1 lit. b) i c) do skorygowanego progu mającego zastosowanie do zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucje zamawiające niewymienione w załączniku IV.”.

(1) (2)

(3)

Opinia z dnia 28 września 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17).

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 stycznia 2006 r.

L 323/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

9.12.2005

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 16 listopada 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący J. BORRELL FONTELLES W imieniu Rady Przewodniczący Bach of LUTTERWORTH

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 55 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 57 z 20059.12.2005

    2005/865/WE:Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych

  • Dz. U. L323 - 51 z 20059.12.2005

    Dyrektywa 2005/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-zmiękczaczach i oponach)

  • Dz. U. L323 - 1 z 20059.12.2005

    Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.