Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 57

Tytuł:

2005/865/WE:Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych

Data ogłoszenia:2005-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 57

Strona 1 z 5
9.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/57

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych (2005/865/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157, uwzględniając wniosek Komisji (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Poza wartościami, które wnoszą do kultury, utwory kinematograficzne stanowią źródło informacji historycznych na temat społeczeństwa europejskiego. Utwory te we wszechstronny sposób świadczą o historii bogactwa tożsamości kulturowych Europy oraz o różnorodności zamieszkujących ją ludzi. Obrazy kinematograficzne stanowią zasadniczy element procesu poznawania przeszłości i podstawę dla obywatelskiej refleksji nad naszą cywilizacją.

Niniejsze zalecenie ma na celu wsparcie lepszego wykorzystania przemysłowego i kulturowego potencjału europejskiego dziedzictwa filmowego poprzez wspieranie polityk innowacyjności, badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie konserwacji i restaurowania utworów kinematograficznych. Zalecane dalej działania mają na celu zapewnienie istnienia warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu filmowego Wspólnoty, które przyspieszą rozwój jego konkurencyjności.

Artykuł 151 ust. 4 Traktatu stanowi, że Wspólnota ma uwzględniać aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatu, w szczególności w celu poszanowania i popierania różnorodności jej kultur. Kinematografia jest formą sztuki zapisaną na nietrwałym nośniku, co wymaga pozytywnego działania ze stron władz publicznych w celu zapewnienia jej ochrony. Utwory kinematograficzne stanowią istotny element naszego dziedzictwa kulturowego, w związku z czym zasługują na pełną ochronę.

(5)

Dziedzictwo filmowe stanowi istotny element przemysłu filmowego, a propagowanie jego konserwacji, restaurowania i eksploatacji może przyczynić się do poprawy konkurencyjności tego przemysłu.

(2)

(6)

(1) (2) (3)

Dz.U. C 123 z 30.4.2004, str. 4. Dz.U. C 74 z 23.3.2005, str. 18. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 24 października 2005 r.

Rozwój europejskiego przemysłu filmowego ma istotne znaczenie dla Europy ze względu na jego znaczący potencjał w dziedzinie dostępu do kultury, rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Odnosi się to nie tylko do produkcji i projekcji filmów, ale również do gromadzenia, katalogowania, zachowania i restaurowania utworów kinematograficznych. Zachodzi potrzeba poprawienia warunków konkurencyjności działalności przemysłowej związanej z dziedzictwem filmowym, w szczególności w zakresie lepszego wykorzystania osiągnięć technologicznych, takich jak digitalizacja.

L 323/58

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2005

Pełne osiągnięcie tego potencjału wymaga istnienia sprawnego i innowacyjnego przemysłu filmowego we Wspólnocie. Można to ułatwić poprzez poprawę warunków konserwacji, restaurowania i eksploatacji dziedzictwa filmowego, a także usunięcie przeszkód w rozwoju i pełnej konkurencyjności branży, w szczególności poprzez gromadzenie, katalogowanie, zachowanie i restaurowanie dziedzictwa filmowego oraz udostępnienie go do użytku oświatowego, kulturalnego, badawczego lub dla innych niekomercyjnych zastosowań o podobnym charakterze, zawsze z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 323 POZ 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 55 z 20059.12.2005

    Dyrektywa 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

  • Dz. U. L323 - 51 z 20059.12.2005

    Dyrektywa 2005/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-zmiękczaczach i oponach)

  • Dz. U. L323 - 1 z 20059.12.2005

    Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.