Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 26

Tytuł:

Decyzja nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

Data ogłoszenia:2005-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 26

Strona 1 z 18
L 324/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 3/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–RUMUNIA z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego (2005/877/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony (1), w szczególności art. 1 ust. 2 Protokołu 3 do Układu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w niniejszej decyzji lub dla których otwarte kontyngenty zostały wyczerpane, stosuje się dotychczasowe przepisy handlowe określone w Protokole 3.

(5)

Protokół 3 zawiera uzgodnienia handlowe pomiędzy Wspólnotą a Rumunią dotyczące przetworzonych produktów rolnych. Protokół 3 został ostatnio zmieniony Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego (2).

(6)

Na przetworzone produkty rolne nieobjęte załącznikiem I do Traktatu nie przyznaje się refundacji wywozowych przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji (3). Nie przyznaje się refundacji wywozowych na przetworzone produkty rolne pochodzące z Rumunii i wywożone do Wspólnoty. Roczne kontyngenty określone w załączniku III i załączniku IV do niniejszej decyzji powinny zostać otwarte na warunkach określonych w tych załącznikach. W odniesieniu do roku 2005, przy uwzględnieniu, że kontyngenty roczne mogą zostać otwarte jedynie po 1 stycznia 2005 r., z dniem, który zostanie określony, powinny one zostać proporcjonalnie zmniejszone do liczby miesięcy, które już upłynęły w tym roku,

(2)

Wynegocjowano niedawno nowe uzgodnienia handlowe, których celem jest poprawa konwergencji ekonomicznej w ramach przygotowań do przystąpienia i które określają koncesje w postaci pełnej liberalizacji handlu niektórymi przetworzonymi produktami rolnymi, redukcje ceł lub kontyngenty taryfowe dla innych towarów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tiret drugie Protokołu 3 stosowane stawki celne mogą być obniżane decyzją Rady Stowarzyszenia w odpowiedzi na obniżki wynikające z wzajemnych koncesji dotyczących przetworzonych produktów rolnych. W stosunku do niektórych przetworzonych produktów rolnych objętych Protokołem 3, lecz niewymienionych

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (4)

Artykuł 1 Począwszy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji do towarów pochodzących z Rumunii przywożonych do Wspólnoty, wymienionych w załączniku I, stosuje się stawki celne określone w tym załączniku.

(3) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 893/2005 (Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 13).

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 2. (2) Protokół w sprawie dostosowania aspektów handlowych Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej w sprawie rolnictwa, wraz z rozszerzeniem istniejącego systemu preferencji (Dz.U. L 301 z 11.11.1998, str. 3).

10.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/27

Począwszy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji do towarów pochodzących ze Wspólnoty przywożonych do Rumunii, wymienionych w załączniku II, stosuje się stawki celne określone w tym załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 107 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na Ukrainie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5385) (1)

 • Dz. U. L324 - 96 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 6/2005 Wspólnego Komitetu WE–EFTA w sprawie „Wspólnego Tranzytu” z dnia 4 października 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L324 - 94 z 200510.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie traktowania niektórych zagadnień dotyczacych reform opieki zdrowotnej w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 oraz związanych z tym szczególnych środków wykonawczych (1)

 • Dz. U. L324 - 89 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. przyznająca odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4778)

 • Dz. U. L324 - 87 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4744)

 • Dz. U. L324 - 64 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2212) (1)

 • Dz. U. L324 - 63 z 200510.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 25 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L324 - 23 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L324 - 21 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L324 - 19 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

 • Dz. U. L324 - 8 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2006 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L324 - 5 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.

 • Dz. U. L324 - 3 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

 • Dz. U. L324 - 1 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2013/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.