Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

Data ogłoszenia:2005-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 3

10.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Wprowadzenie do wolnego obrotu bananów objętych kodem CN 0803 00 19 po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej podlega obowiązkowi przedstawienia pozwolenia na przywóz, wydanego przez Państwa Członkowskie wszystkim podmiotom, które o nie wystąpią, niezależnie od miejsca ich siedziby we Wspólnocie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów (1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Wydanie pozwolenia jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia, zgodnie z tytułem III rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 (3), stanowiącego gwarancję wywiązania się w okresie ważności pozwolenia ze zobowiązania dokonania przywozu. Wysokość zabezpieczenia wynosi 15 EUR/tonę.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1964/2005 ustala, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., stawkę celną mającą zastosowanie do przywozu do Wspólnoty bananów objętych kodem CN 0803 00 19.

(2)

Uzgodnienia dotyczące przywozu oparte na stosowaniu cła o właściwej stawce, przy jednoczesnym stosowaniu preferencji taryfowej w przywozie z krajów AKP, muszą obejmować mechanizm monitorowania przywozu, który umożliwiałby pozyskiwanie regularnych informacji na temat ilości wprowadzonych do wolnego obrotu we Wspólnocie. Odpowiednim instrumentem do osiągnięcia tego celu jest mechanizm oparty na wydawaniu pozwoleń na przywóz obejmujący złożenie zabezpieczenia zapewniającego realizację działań, w odniesieniu do których wystąpiono o przyznanie pozwoleń. Należy ustanowić szczegółowe zasady stosowania tego mechanizmu w zakresie przywozu realizowanego po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej.

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, zabezpieczenie jest przejmowane w całości lub w części, jeśli stosowne działania nie są lub są tylko częściowo przeprowadzane w dozwolonym terminie.

3. Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się w każdym z Państw Członkowskich.

4. Pozwolenia wystawia się niezwłocznie, zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

(3)

Zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2).

5.

Okres ważności świadectwa wynosi trzy miesiące.

Artykuł 2

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

(1) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1856/2005 (Dz.U. L 297 z 15.11.2005, str. 7).

Najpóźniej do dziesiątego dnia każdego miesiąca, Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje na temat ilości, dla których wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim miesiącu.

(3) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.

L 324/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2005

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 107 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na Ukrainie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5385) (1)

 • Dz. U. L324 - 96 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 6/2005 Wspólnego Komitetu WE–EFTA w sprawie „Wspólnego Tranzytu” z dnia 4 października 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L324 - 94 z 200510.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie traktowania niektórych zagadnień dotyczacych reform opieki zdrowotnej w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 oraz związanych z tym szczególnych środków wykonawczych (1)

 • Dz. U. L324 - 89 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. przyznająca odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4778)

 • Dz. U. L324 - 87 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4744)

 • Dz. U. L324 - 64 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2212) (1)

 • Dz. U. L324 - 63 z 200510.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 26 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 25 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L324 - 23 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L324 - 21 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L324 - 19 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

 • Dz. U. L324 - 8 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2006 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L324 - 5 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.

 • Dz. U. L324 - 1 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2013/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.