Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2212) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 64

Strona 1 z 21
L 324/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2212)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/878/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (2) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

W marcu 2002 r. jeden z najważniejszych konkurentów przedsiębiorstwa Herlitz AG wniósł skargę w sprawie otrzymania przez Herlitz AG poręczenia od kraju związkowego Berlin. W piśmie z dnia 25 marca 2002 r. Komisja poprosiła Niemcy o przekazanie informacji w sprawie możliwego udzielenia pomocy przedsiębiorstwu Herlitz AG. Niemcy odpowiedziały pismem z dnia 17 kwietnia 2002 r., zarejestrowanym w dniu 18 kwietnia, stwierdzając, że nie została udzielona pomoc. Na podstawie artykułu prasowego z dnia 24 kwietnia 2002 r., który zawierał informację o przyznaniu przez kraj związkowy Brandenburgię pożyczki w wysokości 1 mln EUR na rzecz Falken Office Products GmbH (zwanego dalej FOP), spółki zależnej Herlitz AG, Komisja poprosiła ponownie w piśmie z dnia 8 maja 2002 r. o informacje w sprawie możliwego udzielenia pomocy przedsiębiorstwu Herlitz AG. Niemcy odpowiedziały pismem z dnia 4 czerwca 2002 r., zarejestrowanym w dniu 5 czerwca 2002 r., stwierdzając ponownie, że nie została udzielona pomoc. Wreszcie w piśmie z dnia 17 lipca 2002 r., zarejestrowanym w dniu 19 lipca, Niemcy poinformowały Komisję, że InvestitionsBank des Landes Brandenburg (zwany dalej ILB) udzielił przedsiębiorstwu Herlitz AG pożyczki w wysokości około 1 mln EUR. Według informacji strony niemieckiej działanie zostało już przeprowadzone; w związku z tym Komisja zarejestrowała je pod nr NN 89/2002 jako niezgłoszoną pomoc. Załączniki wraz z planem naprawczym zostały przedłożone w piśmie z dnia 19 lipca 2002 r., zarejestrowanym w dniu 25 lipca, oraz w piśmie z dnia 1 sierpnia 2002 r., zarejestrowanym w tym samym dniu. Dnia 8 sierpnia 2002 r. Komisja poprosiła o wyjaśnienia w związku z przyznaną pomocą. Niemcy przesłały dodatkowe informacje w piśmie z dnia 4 września 2002 r., zarejestrowanym w tym samym dniu.

(2)

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. C 100 z 26.4.2003, str. 3.

10.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/65

(3)

W piśmie z dnia 29 stycznia 2003 r., zarejestrowanym w tym samym dniu, Niemcy poinformowały Komisję, że przedsiębiorstwo Herlitz PBS AG spłaciło całą pożyczkę zaciągniętą w banku ILB. Poinformowano również o zamknięciu postępowania upadłościowego wobec Herlitz AG i Herlitz PBS AG oraz o przyjęciu i przeprowadzeniu planów naprawczych.

(4)

W piśmie z dnia 19 lutego 2003 r. Komisja poinformowała Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do pożyczki i innych działań towarzyszących oraz o zarejestrowaniu tej sprawy pod numerem C 16/2003. Przekazane przez Niemcy uwagi zostały zarejestrowane w dniu 28 kwietnia 2003 r.

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Jedna ze stron przedstawiła swoje uwagi. Zostały one przekazane Niemcom, które otrzymały możliwość ustosunkowania się do nich. Uwagi Niemiec zostały przekazane w piśmie z dnia 24 lipca 2003 r., zarejestrowanym w dniu 27 lipca 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 107 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na Ukrainie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5385) (1)

 • Dz. U. L324 - 96 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 6/2005 Wspólnego Komitetu WE–EFTA w sprawie „Wspólnego Tranzytu” z dnia 4 października 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L324 - 94 z 200510.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie traktowania niektórych zagadnień dotyczacych reform opieki zdrowotnej w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 oraz związanych z tym szczególnych środków wykonawczych (1)

 • Dz. U. L324 - 89 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. przyznająca odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4778)

 • Dz. U. L324 - 87 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4744)

 • Dz. U. L324 - 63 z 200510.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 26 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 25 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L324 - 23 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L324 - 21 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L324 - 19 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

 • Dz. U. L324 - 8 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2006 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L324 - 5 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.

 • Dz. U. L324 - 3 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

 • Dz. U. L324 - 1 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2013/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.