Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 96

Tytuł:

Decyzja nr 6/2005 Wspólnego Komitetu WE–EFTA w sprawie „Wspólnego Tranzytu” z dnia 4 października 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

Data ogłoszenia:2005-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 96

Strona 1 z 2
L 324/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2005

DECYZJA NR 6/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–EFTA W SPRAWIE „WSPÓLNEGO TRANZYTU” z dnia 4 października 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. (2005/882/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

1) w dodatku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem A do niniejszej decyzji;

uwzględniając Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. (1) (zwaną dalej Konwencją), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

2) w dodatku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem B do niniejszej decyzji;

Rumunia przystępuje do Konwencji. W związku z powyższym tłumaczenia na język rumuński odniesień językowych stosowanych we wspomnianej Konwencji powinny zostać do niej wprowadzone w odpowiednich miejscach. Stosowanie niniejszej decyzji powinno odpowiadać dacie przystąpienia Rumunii do Konwencji. W celu umożliwienia stosowania formularzy związanych z gwarancją, drukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi przed datą przystąpienia Rumunii do Konwencji, wprowadza się okres przejściowy, w którym druki te będą mogły być używane po dokonaniu pewnych dostosowań. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić Konwencję,

3) w dodatku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem C do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(3)

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

(4)

2. Formularze, o których mowa w załącznikach B1, B2, B4, B5 i B6 do dodatku III mogą być nadal używane, po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych i związanych z wyborem siedziby lub adresu pełnomocnika, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Bazylei, dnia 4 października 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Rudolf DIETRICH

Artykuł 1 W Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 4/2005 (Dz.U. L 225 z 31.8.2005, str. 29).

10.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/97

ZAŁĄCZNIK A W dodatku I wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 14 ust. 3 akapit drugi dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Validitate limitată”;

2) w art. 28 ust. 7 akapit drugi dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Dispensă”;

3) w art. 34 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 3 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Probă alternativă”;

b) w ust. 4 akapit drugi dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal……(nume şi ţara)”;

c) w ust. 5 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Ieşire din… supusă restricţiilor sau impozitelor prin Reglementarea/Directiva/Decizia nr……”;

4) w art. 64 ust. 2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Dispensă de la itinerariul obligatoriu”;

5) w art. 69 ust. 1 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Expeditor agreat”;

6) w art. 70 ust. 2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Dispensă de semnătură”;

7) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany: a) w pkt 2.8 dodaje się subtiret w następującym brzmieniu: „— RO GARANŢIE GLOBALĂ INTERZISĂ”;

b) w pkt 4.3 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO UTILIZARE NELIMITATĂ”.

L 324/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2005

ZAŁĄCZNIK B W dodatku II wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 ust. 2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Eliberat ulterior”;

2) w art. 16 ust. 2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— RO Expeditor agreat”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 324 POZ 96 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 107 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na Ukrainie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5385) (1)

 • Dz. U. L324 - 94 z 200510.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie traktowania niektórych zagadnień dotyczacych reform opieki zdrowotnej w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 oraz związanych z tym szczególnych środków wykonawczych (1)

 • Dz. U. L324 - 89 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. przyznająca odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4778)

 • Dz. U. L324 - 87 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4744)

 • Dz. U. L324 - 64 z 200510.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2212) (1)

 • Dz. U. L324 - 63 z 200510.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 26 z 200510.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie usprawnienia uzgodnień handlowych dotyczących przetworzonych produktów rolnych przewidzianych w Protokole 3 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L324 - 25 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L324 - 23 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L324 - 21 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L324 - 19 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

 • Dz. U. L324 - 8 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2006 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L324 - 5 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.

 • Dz. U. L324 - 3 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

 • Dz. U. L324 - 1 z 200510.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2013/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.