Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 325 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Prezesa Trybunału Sprawiedliwości stwierdzająca, że Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej został prawidłowo ukonstytuowany

Data ogłoszenia:2005-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 325 POZ 1

12.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/1

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

DECYZJA PREZESA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI STWIERDZAJĄCA, ŻE SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO UKONSTYTUOWANY

PREZES TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI,

uwzględniając art. 225a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

uwzględniając art. 140b Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając decyzję Rady 2004/725/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej mianowani na mocy decyzji Rady 2005/577/WE, Euratom z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2) złożyli przed Trybunałem Sprawiedliwości ślubowanie.

(2)

Zgodnie z art. 3 decyzji 2005/577/WE, Euratom w celu wyznaczenia pierwszego prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej stosuje się procedurę przewidzianą w art. 4 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(3)

Zgodnie z tą procedurą sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej wyznaczyli prezesa tego Sądu.

(4)

Sąd do spraw Służby Publicznej mianował sekretarza, który złożył ślubowanie.

(5)

W związku z powyższym Sąd do spraw Służby Publicznej jest w stanie wykonywać powierzone mu funkcje sądowe,

(1) (2)

Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7. Dz.U. L 197 z 28.11.2004, str. 28.

L 325/2

PL

STWIERDZA:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2005

Sąd do spraw Służby Publicznej został prawidłowo ukonstytuowany. Artykuł 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości wejdzie w życie z dniem ogłoszenia niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 grudnia 2005 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 325 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.