Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 10

Strona 1 z 2
L 326/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, o dwie osoby fizyczne i kilka osób prawnych lub podmiotów. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne podmioty objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 30 listopada 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił uzupełnić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2005 (Dz.U. L 230 z 7.9.2005, str. 14).

13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/11

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się następujące osoby fizyczne: a) Richard Ammar Chichakli (alias Ammar M. Chichakli). Adres: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Data urodzenia: 29.3.1959. Miejsce urodzenia: Syria. Obywatelstwo: amerykańskie. Inne informacje: a) nr w systemie zabezpieczenia społecznego: 405 41 5342 lub 467 79 1065; b) biegły księgowy (CPA) i biegły ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE); c) pracownik San Air General Trading; b) Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Adres: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 10.8.1957. Obywatelstwo: ukraińskie. Nr paszportu: a) AC251295 (Ukraina); b) KC024178 (Ukraina). Inne informacje: a) pilot; b) jeden z dyrektorów Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems); c) dyrektor naczelny CET Aviation; 2) dodaje się następujące osoby prawne lub podmioty: a) b) Abidjan Freight. Adres: Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej; Air Cess (alias a) Air Cess Equatorial Guinea; b) Air Cess Holdings, Ltd.; c) Air Cess Liberia; d) Air Cess Rwanda; e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd.; f) Air Cess, Inc. 360-C; g) Air Pas; h) Air Pass; i) Chess Air Group; j) Pietersburg Aviation Services & Systems; k) Cessavia). Adres: a) Malabo, Gwinea Równikowa; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda; Air Zory (alias a) Air Zori; b) Air Zori, Ltd.). Adres: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bułgaria; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikozja, Cypr. Inne informacje: udziałowcem większościowym jest Siergiej Bout; Airbas Transportation FZE (alias a) Air Bas; b) Air Bass; c) Airbas Transportation, Inc.; d) Aviabas). Adres: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Inne informacje: utworzone w 1995 r. przez Siergieja Bouta; ATC, Ltd. Adres: Gibraltar, Zjednoczone Królestwo; Bukava Aviation Transport. Adres: Demokratyczna Republika Konga; Business Air Services. Adres: Demokratyczna Republika Konga;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 39 z 200513.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

 • Dz. U. L326 - 37 z 200513.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

 • Dz. U. L326 - 35 z 200513.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 8 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L326 - 3 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.