Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3

13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/7

Część 11 Przetwory mleczne Prognoza bilansu dostaw i pomoc Wspólnoty dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

Pomoc EUR/tonę Opis Kod CN Ilość (w tonach) I II III (1)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (2) Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (2) Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości wagowej suchej masy beztłuszczowej 15 % lub więcej oraz o zawartości wagowej tłuszczu nie przekraczającej 3 % (6) Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania (2) Sery (2)

0401

125 000 (3)

41

59

(4)

0402

24 600 (5)

41

59

(4)

0402 91 19 9310

97

0405

4 000

72

90

(4)

0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88

15 000

72

90

(4)

1 900

Beztłuszczowe przetwory mleczne Przetwory mleczne dla dzieci bez zawartości tłuszczu mlecznego itp.

1901 90 99 2106 90 92

800 45

59

(7)

(1) W EUR/100 kg wagi netto, chyba, że ustalono inaczej. (2) Produkty te oraz dotyczące ich przypisy są identyczne jak te, o których mowa w rozporządzeniu Komisji ustalającym refundacje wywozowe na mocy art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999. (3) W tym 1 300 ton dla sektora przetwórstwa i/lub opakowań. (4) Kwota pomocy jest równa refundacji dla produktów objętych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. Jeżeli refundacje przyznane na mocy art. 31 tego rozporządzenia wypłacane są wypłacane według zróżnicowanych stawek, zgodnie z definicją podaną w art. 2 ust. 1 lit e) oraz art. 2 ust. 1 lit. l) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11), kwota pomocy jest równa najwyższej stawce refundacji dla produktów objętych tym samym kodem CN (rozporządzenie (EWG) nr 3846/87, (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1). Jednakże, dla masła, dla którego przyznana została pomoc na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97, kwoty ustala się jak wskazano w kolumnie II. (5) Zgodnie z następującym podziałem: — 7 250 ton objętych kodami CN 0402 91 i/lub 0402 99 dla konsumpcji bezpośredniej, — 5 350 ton objętych kodami CN 0402 91 i/lub 0402 99 dla sektora przetwórstwa i/lub opakowań, — 12 000 ton objętych kodami CN 0402 10 i/lub 0402 21 dla sektora przetwórstwa i opakowań. (6) W przypadku, gdy zawartość białka mleka (zawartość azotu x 6.38) w suchej masie beztłuszczowej mleka produktu wymienionego jest mniejsza niż 34 %, pomoc nie powinna zostać przyznana. W przypadku, gdy wagowa zawartość wody w wymienionych proszkowanych produktach przekracza 5 %, pomoc nie powinna zostać przyznana. Podczas wypełniania formalności celnych, strona zainteresowana musi wskazać na odpowiedniej deklaracji minimalną zawartość białka mleka w suchej masie beztłuszczowej mleka oraz, w przypadku produktów proszkowanych, maksymalną zawartość wody. 7) Kwota powinna być równa kwocie refundacji określonej w rozporządzeniu Komisji określającym wysokość stawek refundacji doty( czących niektórych produktów mlecznych wywożonych jako towar nie wymieniony w załączniku I, przyznanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1520/2000.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 39 z 200513.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

 • Dz. U. L326 - 37 z 200513.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

 • Dz. U. L326 - 35 z 200513.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 10 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 8 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.