Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3

Strona 1 z 3
13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów zamorskich, zmieniające dyrektywę 72/462/EWG oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 525/77 i (EWG) nr 3763/91 (Poseidom) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 6, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (2), w szczególności jego art. 3 ust. 6 i art. 4 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican) (3), w szczególności jego art. 3 ust. 6 i art. 4 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obecny poziom wykonania rocznych bilansów dostaw różnych produktów rolnych do francuskich departamentów zamorskich, Azorów i Madery i Wysp Kanaryjskich pokazuje, że ustalone ilości dostaw tych produktów znajdują się poniżej wymagań, ze względu na niespodziewanie wyższe zapotrzebowanie. Ilości i opisy tych produktów należy dostosować do aktualnych potrzeb w danych najbardziej oddalonych regionach. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 14/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami zainteresowanych komitetów zarządzających,

(3)

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 14/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) Części 1 i 3 załącznika I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2) Część 7 załącznika III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia. 3) Części 4 i 11 załącznika V zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. ustanawiające bilansy dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw niektórych podstawowych produktów do spożycia przez ludzi, do przetworzenia i jako nakłady rolnicze oraz dla dostaw zwierząt żywych i jaj do regionów najbardziej oddalonych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 (4), ustanawia prognozy bilansu dostaw i określa wysokość pomocy wspólnotowej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004. (3) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004. (4) Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 936/2005 (Dz.U. L 158 z 21.6.2005, str. 6).

L 326/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2005

ZAŁĄCZNIK I „Część 1 Zboża i produkty zbożowe przeznaczone do spożycia przez ludzi i przeznaczone na paszę dla zwierząt; rośliny oleiste, rośliny białkowe i susz paszowy Prognoza bilansu dostaw i pomoc Wspólnoty dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

Ilość (w tonach) I Pomoc EUR/tonę II III

Departament

Opis

Kod CN

Gwadelupa Gujana Francuska

pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza i słód pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza, produkty przeznaczone na paszę dla zwierząt i słód pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza, kasze i mączki z pszenicy durum, owies i słód pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza i słód

1001 90, 1003 00, 1005 90 i 1107 10 1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 i 1107 10 1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 i 1107 10 1001 90, 1003 00, 1005 90 i 1107 10

56 400 7 400

— —

42 52

(*) (*)

Martynika

52 000

42

(*)

Réunion

188 000

48

(*)

(*) Kwota pomocy jest równa refundacji dla produktów objętych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 (Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 39 z 200513.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

 • Dz. U. L326 - 37 z 200513.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

 • Dz. U. L326 - 35 z 200513.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 10 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 8 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.