Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 35

13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/35

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby (2005/884/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 57, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umawiającymi się Stronami. Wraz z przystąpieniem podstawowe cele Konwencji o Odrze i Łabie mogą być osiągane poprzez środki przewidziane w prawodawstwie wspólnotowym.

(4)

Akt Przystąpienia z 2003 r. nie przewiduje specjalnych postanowień w odniesieniu do zaistniałej sytuacji i dlatego należy przyjąć niezbędne środki zgodnie z jego art. 57, który dopuszcza poprawianie takich pominięć.

Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami (1) i do Konwencji w sprawie Międzynarodowej Konwencji Ochrony Łaby (2) (zwanych dalej „Konwencjami o Odrze i Łabie”) było niezbędne, ponieważ obie Konwencje zostały zawarte z państwami trzecimi i dotyczyły kwestii objętych wspólnotową polityką ochrony środowiska. Od dnia 1 maja 2004 r., po przystąpieniu Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wszystkie Umawiające się Strony obu Konwencji o Odrze i Łabie są Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. W związku z tym nie ma już podstawy, zgodnie z którą wymagana byłaby zgoda Wspólnoty na związanie takimi Konwencjami. Obecnie nie jest konieczne ani uzasadnione, by Wspólnota była ich stroną. Ponadto, rozszerzenie Unii Europejskiej spowodowało radykalną zmianę w stosunkach prawnych między

(5)

Należy jednak podkreślić, że, ze skutkiem od dnia przystąpienia, Wspólnota nie jest już stroną Konwencji o Odrze i Łabie i należy przyjąć określone środki przejściowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 1. Wspólnota Europejska z dniem 1 maja 2004 r. przestała być stroną Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby.

(3)

(1) Decyzja 1999/257/WE (Dz.U. L 100 z 15.4.1999, str. 20). (2) Decyzja 91/598/EWG (Dz.U. L 321 z 23.11.1991, str. 24).

2. W odpowiednich przypadkach Komisja uzgodni z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec i Rzecząpospolitą Polską rozwiązania wszelkich problemów przejściowych, które mogą wynikać z tego, że Wspólnota przestała być stroną Konwencji o Odrze i Łabie.

L 326/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2005

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 39 z 200513.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

 • Dz. U. L326 - 37 z 200513.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 10 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 8 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L326 - 3 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.