Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 37

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 37

Strona 1 z 2
13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/37

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655) (2005/885/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niem zapasów ropy naftowej poniżej obowiązkowych poziomów minimalnych ustanowionych dyrektywą 68/414/EWG. Artykuł 7 akapit drugi dyrektywy 68/414/EWG wymaga, aby Państwa Członkowskie przed podjęciem konsultacji przewidzianych w art. 7 akapit pierwszy tej dyrektywy powstrzymały się od korzystania ze swoich zapasów w ilościach, które spowodowałyby zmniejszenie tych zapasów poniżej obowiązkowego poziomu minimalnego. Ilości ropy naftowej, które mają zostać uwolnione przez poszczególne Państwa Członkowskie, najprawdopodobniej nie spowodują obniżenia ogólnego poziomu zapasów ropy we Wspólnocie poniżej obowiązkowych poziomów minimalnych. Całkowity poziom zapasów benzyny (kategoria I) we Wspólnocie znacznie przewyższa obowiązkowy poziom minimalny i jest o wiele wyższy w przełożeniu na liczbę dni dziennego zużycia wewnątrz Wspólnoty niż poziom zapasów olejów napędowych (kategoria II). Po zakończeniu procesu uwalniania zapasów Państwa Członkowskie będą musiały uzupełnić zapasy ropy naftowej do wysokości obowiązkowych poziomów minimalnych. Przewiduje się, że wspomniane uzupełnianie zapasów będzie odbywać się przez dłuższy czas, włącznie z rokiem 2006, aby uniknąć wywierania niepotrzebnej presji na rynek ropy. Artykuł 1 dyrektywy Rady 73/238/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie środków zmniejszania skutków trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych (2) wskazuje, że w przypadku wystąpienia trudności w dostawach ropy naftowej lub produktów ropopochodnych uprawnienia przyznane właściwym władzom w Państwach Członkowskich powinny umożliwić tym władzom nałożenie, między innymi, szczególnych lub ogólnych ograniczeń zużycia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 68/414/EWG (1) nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych.

(7)

(2)

Straty w produkcji ropy naftowej i produktów ropopochodnych wywołane przez huragan Katrina spowodowały zakłócenia w dostawach ropy na świecie, mając tym samym wpływ na dostawy ropy dla Wspólnoty.

(8)

(3)

W obliczu huraganu Katrina Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zwróciła się do kilku Państw Członkowskich z prośbą o wzięcie udziału we wstępnej wspólnej akcji międzynarodowej podjętej w odpowiedzi na zakłócenia w dostawach wywołane przez huragan, celem pokrycia strat w produkcji ropy w okresie od dnia 2 września do 2 października 2005 r., która może jednak wiązać się z koniecznością kontynuowania działań po dniu 2 października 2005 r. w niektórych Państwach Członkowskich.

(9)

(4)

Państwa Członkowskie nienależące do IEA wyraziły swoje poparcie dla nadzwyczajnej akcji podjętej przez Państwa Członkowskie biorące udział w uwalnianiu zapasów.

(10)

(5)

W przypadku niektórych Państw Członkowskich udział we wstępnej wspólnej akcji może skutkować zmniejsze-

(1) Dz.U. L 308 z 23.12.1968, str. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/93/WE (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 10).

(2) Dz.U. L 228 z 16.8.1973, str. 1.

L 326/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2005

(11)

Artykuł 3 dyrektywy 73/238/EWG stanowi, że konsultacje pomiędzy Państwami Członkowskimi i Komisją mają odbywać się w ramach grupy (tj. Grupy ds. Dostaw Ropy), aby zapewnić koordynację środków podjętych lub zaproponowanych przez Państwa Członkowskie na podstawie art. 1 wspomnianej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 39 z 200513.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

 • Dz. U. L326 - 35 z 200513.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 10 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 8 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L326 - 3 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.