Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 39

13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756)

(Jedynie teksty w językach greckim i maltańskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/886/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Tak długo, jak warunki te będą spełnione, właściwe Państwa Członkowskie powinny być zwolnione z obowiązku stosowania przepisów dyrektywy 2002/54/WE dotyczących przedmiotowego materiału. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (1), w szczególności jej art. 30a,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wniosek przedłożony przez Cypr i Maltę, Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejszym Cypr i Maltę zwalnia się z obowiązku stosowania dyrektywy 2002/54/WE, z wyjątkiem art. 20. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej i Republiki Malty.

(1)

Dyrektywa 2002/54/WE określa pewne przepisy dotyczące obrotu materiałem siewnym buraka. Wymieniona dyrektywa stanowi również, że z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków, Państwa Członkowskie mogą być całkowicie lub częściowo zwolnione z obowiązku stosowania niniejszej dyrektywy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

Materiał siewny buraka w normalnych warunkach nie rozmnaża się i nie jest wprowadzany do obrotu na Cyprze i Malcie. Ponadto uprawy buraka mają minimalne znaczenie gospodarcze w wyżej wymienionych krajach.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 37 z 200513.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

 • Dz. U. L326 - 35 z 200513.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 10 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 8 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L326 - 3 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.