Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 8

L 326/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Ustęp dotyczący Łotwy w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4,

„Łotwa Minimalna ilość na 100 litrów spirytusu:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) mieszanka następujących substancji:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 (2) stanowi, że substancje skażające stosowane w każdym Państwie Członkowskim do celów całkowitego skażania alkoholu zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG należy opisać w Załączniku do tego rozporządzenia.

— izopropylalkohol 9 litrów, — aceton 1 litr, — błękit metylenowy lub błękit tymolowy, lub fiolet krystaliczny 0,4 g; 2) mieszanka następujących substancji: — keton metylowoetylowy 2 litry, — keton metylowoizobutylowy 3 litry; 3) mieszanka następujących substancji:

(2)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG, Państwa Członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że wymagania te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 3 i 4 tego artykułu.

(3)

Łotwa zgłosiła zmiany procesu skażania nr 2 zatwierdzonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93.

(4)

Dnia 25 marca 2005 r. Komisja przesłała przedstawione przez Łotwę informacje innym Państwom Członkowskim.

— aceton lub izopropylalkohol 3 litry, — benzoesan denaturujący 2 gramy;

(5)

Nie nadesłano żadnych zastrzeżeń w stosunku do zgłoszonych wymagań.

4) octan etylu 10 litrów. Minimalna ilość na 100 litrów odwodnionego alkoholu etylowego (zawierającego maksymalnie 0,5 % wody): 1) benzyna lub ropa naftowa minimalnie 5 litrów i maksymalnie 7 litrów.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

W związku z powyższym, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3199/93.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

(1) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 288 z 23.11.1993, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1309/2005 (Dz.U. L 208 z 11.8.2005, str. 12).

13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji,

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 39 z 200513.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

 • Dz. U. L326 - 37 z 200513.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

 • Dz. U. L326 - 35 z 200513.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 10 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 3 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.