Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 26

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

Data ogłoszenia:2005-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 26

L 327/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2. Ustęp 1 nie zobowiązuje Państwa Członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 31 października 2005 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1636 (2005) („Rezolucja RBNZ 1636 (2005)”) przyjmującą sprawozdanie Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ („Komisji Śledczej”), pod przewodnictwem Detleva Mehlisa, w sprawie zamachu bombowego, który miał miejsce w dniu 14 lutego 2005 r. w Bejrucie, w Libanie, w którym zginęły 23 osoby, w tym były premier Libanu Rafiq Hariri, a kilkadziesiąt osób odniosło rany. Rezolucja RBNZ 1636 (2005) wprowadza środki mające na celu udaremnienie wjazdu lub przejazdu przez terytoria Państw Członkowskich, jak i zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób wskazanych przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony na mocy ust. 3 lit. b) Rezolucji RBNZ 1636 (2005) („Komitet”), jako podejrzane o udział w planowaniu, finansowaniu, organizowaniu lub przeprowadzeniu zamachu bombowego. W dniu 7 listopada 2005 r. Rada przyjęła wnioski w sprawie Syrii i Libanu. Rada wyraziła ubolewanie, stwierdzając istnienie wyraźnych wskazówek na to, że Syria nie podjęła pełnej współpracy z zespołem śledczym i wezwała Syrię do bezwarunkowej współpracy z prowadzącymi śledztwo. W celu wdrożenia niektórych środków wymagane jest działanie Wspólnoty,

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet stwierdzi z wyprzedzeniem, że w danym indywidualnym przypadku podróż jest uzasadniona potrzebą humanitarną, włączając w to obowiązek religijny, lub wówczas gdy Komitet dojdzie do wniosku, że takie wyłączenie przybliży realizację celów wyznaczonych przez Rezolucję RBNZ 1636 (2005).

4. W przypadkach gdy Państwo Członkowskie zezwala na wjazd lub przejazd przez swoje terytorium osób wymienionych w Załączniku, działając na podstawie ust. 3 oraz zgodnie z ustaleniami Komitetu, zezwolenie ograniczone jest do celu, w jakim zostało udzielone, i do osób, których dotyczy.

Artykuł 2

(2)

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze, będące własnością osób fizycznych wymienionych w Załączniku, posiadane lub kontrolowane przez nie albo posiadane przez podmioty będące własnością tych osób lub kontrolowane, pośrednio lub bezpośrednio, przez te osoby lub jakiekolwiek osoby działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, zgodnie z wykazem w Załączniku.

(3)

2. Fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostępniane, bezpośrednio lub pośrednio, osobom ani podmiotom wymienionym w Załączniku lub na ich rzecz.

3. Pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Komitet, wyjątki mogą być dopuszczane w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych, które są:

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 1. Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do udaremnienia wjazdu lub przejazdu przez ich terytoria osób fizycznych wymienionych w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska.

a) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za żywność, lekarstwa i leczenie, z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu wydatków poniesionych w związku z zapewnianiem usług prawnych;

14.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/27

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych. 4. Ustęp 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci odsetek lub innych dochodów należnych z tych rachunków, pod warunkiem że wszelkie takie odsetki i inne należne dochody pozostają objęte ust. 1. Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie zapewniają, zgodnie z obowiązującym prawem, że w przypadku zidentyfikowania osoby fizycznej wymienionej w Załączniku na ich terytorium, zostanie ona, na żądanie Komisji Śledczej, oddana do dyspozycji Komisji Śledczej w celu jej przesłuchania. 2. Państwa Członkowskie, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w pełni współpracują w ramach każdego międzynarodowego śledztwa dotyczącego funduszy, zasobów gospodarczych lub transakcji finansowych osób lub podmiotów wymienionych w Załączniku, w tym poprzez wymianę informacji finansowych.

Artykuł 4 Rada ustala wykaz odpowiednich osób oraz powiązanych podmiotów i osób zawarty w załączniku i dokonuje w nim wszelkich zmian na podstawie ustaleń Komitetu. Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 6 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób fizycznych i podmiotów, o których mowa w art. 1, 2 i 3 (Załącznik zostanie uzupełniony po zgłoszeniu osób i podmiotów przez Komitet ustanowiony na mocy ust. 3 lit. b) rezolucji RBNZ nr 1636 (2005))

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 33 z 200514.12.2005

  Decyzja Rady 2005/890/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu naddniestrzanskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L327 - 28 z 200514.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L327 - 20 z 200514.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/695/WE i 2004/840/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2005 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4792)

 • Dz. U. L327 - 19 z 200514.12.2005

  Informacja dotycząca oświadczenia Republiki Francuskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 17 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 15 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 13 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 11 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 7 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 5 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2027/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 3 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 1 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.