Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 28

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Data ogłoszenia:2005-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 28

Strona 1 z 5
L 327/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2005

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Otworzenie przejścia granicznego w Rafah pociąga za sobą skutki dla gospodarki, bezpieczeństwa i ludności.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

UE za priorytet uznała kwestię rozwoju palestyńskiej administracji celnej w ramach współpracy między WE a Palestyną. Wspólnota od lat wspiera zarządzanie granicami palestyńskimi oraz nawiązała dialog trójstronny na temat spraw celnych z rządem Izraela i władzami Autonomii Palestyńskiej. Autonomia Palestyńska, przy wsparciu USA i Izraela, zajmuje się przygotowaniem szczegółowych planów dotyczących procedur bezpieczeństwa granic.

(1)

Unia Europejska, będąca jedną ze stron kwartetu bliskowschodniego, zobowiązuje się do udzielenia wsparcia i ułatwiania realizacji mapy drogowej, określającej wzajemne działania rządu Izraela i władz Autonomii Palestyńskiej w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa, gospodarki, pomocy humanitarnej i rozwoju instytucjonalnego, które mają doprowadzić do powstania niezależnego, demokratycznego i suwerennego państwa palestyńskiego, współżyjącego w pokoju i bezpieczeństwie z Izraelem i pozostałymi państwami ościennymi.

(7)

W dniu 24 października 2005 r. palestyński premier przesłał Komisarzowi ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa pismo, w którym zwracał się z prośbą o wsparcie UE w takich dziedzinach, jak rozwój umiejętności personelu palestyńskiego na przejściu granicznym w Rafah, stworzenie i instalacja potrzebnych systemów i sprzętu oraz doradztwo i wsparcie dla urzędników palestyńskich pełniących służbę na przejściu granicznym w Rafah.

(2)

W następstwie jednostronnego wycofania się Izraela ze Strefy Gazy rząd Izraela nie ma już swoich przedstawicieli na przejściu granicznym w Rafah, a terminal jest zamknięty z wyjątkiem szczególnych przypadków.

(8)

(3)

Rada Europejska obradująca w dniach 17–18 czerwca 2004 r. ponownie potwierdziła gotowość UE do udzielenia wsparcia Autonomii Palestyńskiej przy przejmowaniu odpowiedzialności za prawo i porządek publiczny, a zwłaszcza przy zwiększaniu zdolności policji cywilnej i organów ścigania.

(9)

W dniu 15 listopada 2005 r. rząd Izraela i władze Autonomii Palestyńskiej zawarły umowę dotyczącą ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych na granicy z Gazą, w której między innymi wskazano na rolę UE jako strony trzeciej obserwującej funkcjonowanie właściwych przejść granicznych.

(4)

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2005 r. Rada ponownie podkreśliła wsparcie UE dla pracy specjalnego wysłannika kwartetu bliskowschodniego do spraw rozwiązania konfliktu w Strefie Gazy i z zadowoleniem przyjęła jego najnowsze sprawozdanie dla członków kwartetu. Rada odnotowała również jego pismo z dnia 2 listopada 2005 r., w którym w imieniu stron zwrócił się on do UE, aby rozważyła ona monitorowanie funkcjonowania przejścia granicznego w Rafach na granicy Strefy Gazy i Egiptu w charakterze strony trzeciej. Rada odnotowała zasadniczą wolę UE wsparcia operacji dotyczącej przejść granicznych na granicy Strefy Gazy na podstawie umowy między stronami.

W pismach z, odpowiednio, 20 listopada oraz 23 listopada władze Autonomii Palestyńskiej i rząd Izraela zwróciły się do UE z prośbą o ustanowienie Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah).

(10)

Misja stanowić będzie wartościowe uzupełnienie aktualnych działań międzynarodowych, jak również będzie rozwijać bieżące współdziałanie Wspólnoty i Państw Członkowskich. Misja będzie dążyć do zapewnienia spójności i koordynacji z działaniami WE mającymi na celu rozwój zdolności, zwłaszcza w dziedzinie administracji celnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 33 z 200514.12.2005

  Decyzja Rady 2005/890/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu naddniestrzanskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L327 - 26 z 200514.12.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

 • Dz. U. L327 - 20 z 200514.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/695/WE i 2004/840/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2005 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4792)

 • Dz. U. L327 - 19 z 200514.12.2005

  Informacja dotycząca oświadczenia Republiki Francuskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 17 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 15 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 13 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 11 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 7 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 5 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2027/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 3 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 1 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.