Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

Data ogłoszenia:2005-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 3

14.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2026/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z tymi zasadami. Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych Dotyczących Handlu Przetworzonymi Produktami Rolnymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W celu wsparcia rozwoju handlu zgodnie z celami unii celnej decyzją Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (WE) nr 1/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych (2) ustanawia się roczny kontyngent na przywóz określonej wartości niektórych produktów z ciasta makaronowego przywożonych do Wspólnoty z Turcji. Kontyngent ten powinien zostać otwarty na rok 2006 i na kolejne lata. Warunkiem pozwolenia na korzystanie z kontyngentu powinno być przedstawienie świadectwa przewozowego A.TR, przewidzianego w decyzji Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja nr 1/2001 z dnia 28 marca 2001 r., zmieniającej decyzję nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady Stowarzyszenia WE–Turcja nr 1/95 (3). Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić zarządzanie kontyngentów taryfowych otwartych na

Artykuł 1 Niniejszym otwiera się roczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe, w odniesieniu do przywozu produktów z Turcji i wymienionych w Załączniku, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kolejnych lat, na warunkach określonych w Załączniku. Warunkiem korzystania z kontyngentów taryfowych jest przedstawienie świadectwa przewozowego A.TR zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja nr 1/2001. Artykuł 2 Wspólnotowe kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1, zarządzane są przez Komisję zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L z 25.11.2000, str. 5). (2) Dz.U. L 126 z 17.5.1997, str. 26. 3) Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 31. ( (4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L z 11.6.2005, str. 5).

zmie298

zmie148

L 327/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2005

ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowy

Kod CN

Opis

Kontyngent

Stosowana stawka celna

09.0205

1902 11 00 1902 19

Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej

2,5 miliona EUR

10,67 EUR/100 kg netto

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 33 z 200514.12.2005

  Decyzja Rady 2005/890/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu naddniestrzanskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L327 - 28 z 200514.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L327 - 26 z 200514.12.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

 • Dz. U. L327 - 20 z 200514.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/695/WE i 2004/840/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2005 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4792)

 • Dz. U. L327 - 19 z 200514.12.2005

  Informacja dotycząca oświadczenia Republiki Francuskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 17 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 15 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 13 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 11 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 7 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 5 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2027/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 1 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.