Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/890/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu naddniestrzanskiego w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2005-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 33

14.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/33

DECYZJA RADY 2005/890/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu naddniestrzanskiego w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nach Naddniestrza sytuacji szkół, w których obowiązuje alfabet łaciński,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik II do wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB zostaje zastąpiony tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

W dniu 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB. W dniu 26 sierpnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/622/WPZiB mające na celu rozszerzenie zakresu stosowania środków ograniczających nałożonych wspólnym stanowiskiem 2004/179/WPZiB na osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie w Naddniestrzu kampanii zastraszania oraz zamykania mołdawskich szkół, w których obowiązuje alfabet łaciński. W dniu 21 lutego 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/147/WPZiB przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB (2). Załącznik II do wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB należy zmienić z uwagi na poprawę w niektórych rejo-

(2)

(3)

(4)

J. STRAW

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 68. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/622/WPZiB (Dz.U. L 279 z 28.8.2004, str. 47). (2) Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 31.

L 327/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2005

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 TIRET DRUGIE 1. PŁATONOW, Jurij Michajłowicz, znany jako Jurij PŁATONOW, Prezydent Miasta Rybnica, ur. 16 stycznia 1948 r., paszport rosyjski nr 51 NO. 0527002, wydany przez ambasadę rosyjską w Kiszyniowie w dniu 4 maja 2001 r.

2. CZERBULENKO, Ałła Wiktorowna, Wiceprezydent Miasta Rybnica odpowiedzialna za sprawy edukacji.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 327 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 28 z 200514.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L327 - 26 z 200514.12.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

 • Dz. U. L327 - 20 z 200514.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/695/WE i 2004/840/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2005 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4792)

 • Dz. U. L327 - 19 z 200514.12.2005

  Informacja dotycząca oświadczenia Republiki Francuskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 17 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 15 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L327 - 13 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 11 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 7 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 5 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2027/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 3 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L327 - 1 z 200514.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.