Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

Data ogłoszenia:2005-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 60

L 328/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2005

DECYZJA RADY z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie (2005/902/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 203 akapit drugi, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 116 akapit drugi, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Porządek, w jakim Państwa Członkowskie sprawują prezydencję w Radzie od 1 stycznia 2006 r. jest określony w Załączniku. 2. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek zainteresowanych Państw Członkowskich, może podjąć decyzję, że dane Państwo Członkowskie będzie sprawować prezydencję w innym okresie niż wynikający z porządku określonego w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Decyzją 95/2/WE, Euratom, EWWiS (1) Rada określiła porządek sprawowania prezydencji w Radzie przez państwa będące członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r. Dnia 1 maja 2004 r. Unia Europejska została rozszerzona o dziesięć nowych Państw Członkowskich. W związku z tym należy określić porządek sprawowania prezydencji w Radzie z uwzględnieniem nowych Państw Członkowskich. Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla porządku sprawowania prezydencji, który zostanie przyjęty przez Radę po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 1 z 1.1.1995, str. 220. Decyzja zmieniona decyzją 2002/105/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 39 z 9.2.2002, str. 17).

15.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/61

ZAŁĄCZNIK Austria Finlandia Niemcy Portugalia Słowenia Francja Republika Czeska Szwecja Hiszpania Belgia Węgry Polska Dania Cypr Irlandia Litwa Grecja Włochy Łotwa Luksemburg Niderlandy Słowacja Malta Zjednoczone Królestwo Estonia styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 62 z 200515.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565) (1)

 • Dz. U. L328 - 59 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L328 - 57 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L328 - 54 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L328 - 52 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L328 - 46 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L328 - 44 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2041/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L328 - 34 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przywozu przewidzianego w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L328 - 33 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L328 - 27 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L328 - 21 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L328 - 8 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

 • Dz. U. L328 - 6 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.