Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

Data ogłoszenia:2005-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 8

Strona 1 z 4
L 328/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2035/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1681/94 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2,

pejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4) w rozporządzeniu (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (5), w rozporządzeniu (WE) nr 1263/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (6) oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Orientacji, oraz zmieniającym i uchylającym niektóre rozporządzenia (7).

po konsultacji z komitetem utworzonym zgodnie z art. 147 Traktatu, Komitetem ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi oraz Komitetem ds. Struktur Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (2) traci moc.

Konieczne jest wyjaśnienie, w jakim stopniu Państwo Członkowskie biorące udział we współpracy przygranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej określonej w art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, zwanej programami INTERREG, oraz w każdym innym programie o charakterze ponadnarodowym, powinno zgłaszać nieprawidłowości.

(6)

Należy dokładnie określić, że definicja „nieprawidłowości”, przyjęta do celów rozporządzenia (WE) nr 1681/94, pochodzi z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (8).

(2)

Artykuł 54 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 stanowi, że odesłania do uchylonego rozporządzenia (EWG) nr 4253/88 należy traktować jako odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. W związku z tym, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 (3) stosuje się do działań przyjętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

(7)

Konieczne jest dokładne określenie pojęcia „podejrzenia nadużycia finansowego“ przy uwzględnieniu definicji „nadużycia finansowego” zawartej w konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (9).

(8) (3)

Należy uaktualnić rozporządzenie (WE) nr 1681/94 w celu poprawy skuteczności systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Należy dokładnie określić, że definicja „wstępnego dochodzenia administracyjnego lub sądowego” pochodzi z art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (10).

(4)

Do celów pewności prawnej należy wyraźnie określić, że przepisy rozporządzenia (WE) r 1681/94 stosuje się również do wszelkich form pomocy finansowej określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1260/1999, opisanych w rozporządzeniu (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Euro-

(9)

Należy również zdefiniować pojęcie „upadłości” oraz pojęcie „podmiotu gospodarczego”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 328 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 62 z 200515.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/263/WE upoważniającą Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3565) (1)

 • Dz. U. L328 - 60 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L328 - 59 z 200515.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L328 - 57 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L328 - 54 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L328 - 52 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L328 - 46 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L328 - 44 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2041/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L328 - 34 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przywozu przewidzianego w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L328 - 33 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L328 - 27 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L328 - 21 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia dodatku paszowego należącego do grupy kokcydiostatyków (1)

 • Dz. U. L328 - 13 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L328 - 6 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 200515.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2033/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. ustalające na rok połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.