Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca programu pomocy, który Włochy zamierzają zrealizować na rzecz spółdzielni zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu, mającego na celu zrekompensowanie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue) – Artykuł 5 Ustawy regionu Sardynii z dnia 17 listopada 2000 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 471)

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 31

Strona 1 z 4
16.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca programu pomocy, który Włochy zamierzają zrealizować na rzecz spółdzielni zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu, mającego na celu zrekompensowanie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue) – Artykuł 5 Ustawy regionu Sardynii z dnia 17 listopada 2000 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 471)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2005/906/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

macje uzupełniające, o udzielenie których wystąpiono w piśmie z dnia 13 grudnia 2000 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

Pismem z dnia 2 lutego 2001 r. Komisja poinformowała Włochy o swej decyzji w sprawie wszczęcia procedury, o której mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu w kwestii wyżej wymienionej pomocy.

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionym artykułem,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja zaprosiła zainteresowane strony do przedstawienia uwag na temat omawianego środka.

I. PROCEDURA (1)

(5)

Pismem z dnia 24 listopada 2000 r., zarejestrowanym w dniu 28 listopada 2000 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej powiadomiło Komisję zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu o Ustawie regionu Sardynii nr 22 (1) dotyczącej działań mających na celu zrekompensowanie szkód poniesionych przez hodowców w wyniku wystąpienia choroby zwierząt zwanej chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue), zwanej dalej „Ustawą regionu Sardynii nr 22/2000”. Artykuł 10 ustawy uzależnia przyznanie określonej pomocy od zatwierdzenia przez Komisję w ramach procedury przewidzianej w art. 87 i 88 Traktatu.

W tej samej decyzji Komisja zatwierdziła pomoc przewidzianą w art. 2, 3 i 4 ustawy nr 22/2000, stwierdzając, że spełnia ona wymogi niezbędne, aby uznać ją za pomoc mającą na celu ułatwienie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczych w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu.

(6)

Władze Włoch nie zgłosiły żadnych uwag na temat omawianego środka. Do Komisji nie wpłynęły żadne uwagi innych zainteresowanych stron.

II. OPIS (2)

Pismem z dnia 15 grudnia 2000 r., zarejestrowanym w dniu 19 grudnia 2000 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji infor-

(7)

(1) Ustawa ta została zatwierdzona przez Consiglio regionale della Sardegna (Radę Regionalną Sardynii) w dniu 25 października 2000 r. i opublikowana w Bollettino ufficiale della regione Sardegna (Dzienniku Urzędowym Regionu Sardynii) nr 36 z dnia 25 listopada 2000 r.

Podstawę prawną pomocy stanowi art. 5 ustawy regionu Sardynii nr 22/2000 dotyczącej działań na rzecz spółdzielni zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu, mających na celu zrekompensowanie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue).

(2) Dz.U. C 327 z 22.11.2001, str. 5.

L 329/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2005

(8)

Choroba niebieskiego języka owiec pojawiła się na Sardynii w sierpniu 2000 r. i mimo środków podjętych przez organy państwowe rozprzestrzeniła się na całej wyspie. Rozprzestrzenienie się choroby zostało spowodowane sprzyjającymi warunkami klimatycznymi (ciepła i sucha pogoda). W celu zwalczania tej choroby organy ds. zdrowia publicznego we Włoszech zarządziły w dniu 28 sierpnia 2000 r. zakaz przemieszczania domowych i dzikich przeżuwaczy pochodzących lub wysłanych z Sardynii (w tym nasienia, komórek jajowych i zarodków) do pozostałych części terytorium kraju i Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 329 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 38 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów doradzającą Komisji i ułatwiającą współpracę między systemami publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi

 • Dz. U. L329 - 37 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, do końca którego Państwa Członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu obowiązywania decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5020) (1)

 • Dz. U. L329 - 35 z 200516.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/191/WE uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2683) (1)

 • Dz. U. L329 - 30 z 200516.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną

 • Dz. U. L329 - 29 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L329 - 28 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L329 - 27 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L329 - 25 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L329 - 22 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L329 - 19 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2053/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 18 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2052/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L329 - 16 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2051/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L329 - 8 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L329 - 4 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zasady dotyczące wnoszenia opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i pozyskiwania od niej pomocy administracyjnej przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L329 - 3 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L329 - 1 z 200516.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.