Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 1

5.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej”; 2) dodaje się następujący artykuł: „Artykuł 21 c 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące prezesa, członków i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji są stosowane wobec prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej. 2. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej równa się kwocie wynikającej z zastosowania następujących stawek procentowych w stosunku do podstawowego miesięcznego wynagrodzenia urzędnika Wspólnot Europejskich zatrudnionego na trzecim stopniu szesnastej grupy zaszeregowania (A*16, trzeci stopień, do 30 kwietnia 2006 r.): — prezes: 104 %,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 210, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 123, uwzględniając decyzję Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd Służby Cywilnej Unii Europejskiej (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada ustanowiła, na mocy decyzji 2004/752/WE, Euratom, przy Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich izbę sądową właściwą do orzekania w sprawach dotyczących służby cywilnej, zwaną dalej „Sądem Służby Cywilnej Unii Europejskiej”. Artykuł 225A akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 140 B akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej przewidują, że przepisy tych Traktatów dotyczące Trybunału Sprawiedliwości stosują się do izb sądowych. Konieczne jest ustalenie wysokości wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych i dodatków do wynagrodzeń prezesa, członków i sekretarza ww. Sądu. Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady (2),

(2)

3)

— członkowie: 100 %, — sekretarz: 90 %.

4)

3. Miesięczny dodatek reprezentacyjny określony w art. 4 ust. 3 wynosi: — prezes: 554 EUR,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7. (2) Dz.U. 187 z 8.8.1967, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1292/2004 (Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 23).

— członkowie: 500 EUR, — sekretarz: 400 EUR.

Prezes Sądu Służby Cywilnej oraz prezesi izb trzyosobowych otrzymują ponadto podczas swojej kadencji dodatek funkcyjny wynoszący 500 EUR miesięcznie.”.

L 33/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 75 z 20055.2.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L33 - 74 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L33 - 71 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE ustanawiającą wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 217) (1)

 • Dz. U. L33 - 65 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2005 r. określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 134)

 • Dz. U. L33 - 30 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 126) (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L33 - 6 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Valdemone – [PDO], Queso Ibores – [PDO], Pera de Jumilla – [PDO], Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta – [PDO], Sierra de Cádiz – [PDO], Requeijão Serra da Estrela – [PDO], Zafferano dell’Aquila – [PDO], Zafferano di San Gimignano – [PDO], Mantecadas de Astorga – [PGI] i Pan de Cea – [PGI])

 • Dz. U. L33 - 5 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski, złożone w styczniu 2005 r. o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L33 - 3 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.