Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Valdemone – [PDO], Queso Ibores – [PDO], Pera de Jumilla – [PDO], Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta – [PDO], Sierra de Cádiz – [PDO], Requeijão Serra da Estrela – [PDO], Zafferano dell’Aquila – [PDO], Zafferano di San Gimignano – [PDO], Mantecadas de Astorga – [PGI] i Pan de Cea – [PGI])

Data ogłoszenia:2005-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 6

L 33/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 205/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Valdemone – [PDO], Queso Ibores – [PDO], Pera de Jumilla – [PDO], Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta – [PDO], Sierra de Cádiz – [PDO], Requeijão Serra da Estrela – [PDO], Zafferano dell’Aquila – [PDO], Zafferano di San Gimignano – [PDO], Mantecadas de Astorga – [PGI] i Pan de Cea – [PGI])

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Portugalii o rejestrację nazwy „Requeijão Serra da Estrela” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia sprzeciwu w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, nazwy te należy zatem wpisać do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4 tiret pierwsze,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (3) uzupełnia się o nazwy zamieszczone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Włoch o rejestrację trzech nazw: „Valdemone”, „Zafferano dell’Aquila” i „Zafferano di San Gimignano”; wniosek Hiszpanii o rejestrację sześciu nazw: „Queso Ibores”, „Pera de Jumilla”, „Aceite de Terra Alta” lub „Oli de Terra Alta”, „Sierra de Cádiz”, „Mantecadas de Astorga” i „Pan de Cea” oraz wniosek

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 1).

(2) Dz.U. C 58 z 6.3.2004, str. 10 (Valdemone). Dz.U. C 58 z 6.3.2004, str. 14 (Queso Ibores). Dz.U. C 58 z 6.3.2004, str. 17 (Pera de Jumilla). Dz.U. C 61 z 10.3.2004, str. 22 (Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta). Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 6 (Sierra de Cádiz). Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 10 (Requeijăo Serra da Estrela). Dz.U. C 93 z 17.4.2004, str. 23 (Zafferano dell’Aquila). Dz.U. C 93 z 17.4.2004, str. 27 (Zafferano di San Gimignano). Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 24 (Mantecadas de Astorga). Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 29 (Pan de Cea). (3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1898/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 66).

5.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/7

ZAŁĄCZNIK PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I TRAKTATU, PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.) WŁOCHY Valdemone (PDO) HISZPANIA Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta (PDO) Sierra de Cádiz (PDO) Sery HISZPANIA Queso Ibores (PDO) Owoce HISZPANIA Pera de Jumilla (PDO) Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne przetwory mleczne z wyjątkiem masła itp.) PORTUGALIA Requeijão Serra da Estrela (PDO) Inne produkty wymienione w załączniku I – przyprawy WŁOCHY Zafferano dell’Aquila (PDO) Zafferano di San Gimignano (PDO) ŚRODKI SPOŻYWCZE, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92 Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze HISZPANIA Pan de Cea (PGI) Mantecadas de Astorga (PGI)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 75 z 20055.2.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L33 - 74 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L33 - 71 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE ustanawiającą wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 217) (1)

 • Dz. U. L33 - 65 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2005 r. określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 134)

 • Dz. U. L33 - 30 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 126) (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L33 - 5 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski, złożone w styczniu 2005 r. o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L33 - 3 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 1 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.