Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2005 r. określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 134)

Data ogłoszenia:2005-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 65

Strona 1 z 3
5.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2005 r. określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 134)

(Jedynie teksty w językach niderlandzkim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, litewskim, polskim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim są autentyczne)

(2005/103/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (1), w szczególności art. 4 ust. 3 pkt ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki wspólnotowe, w szczególności środki przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3093/94 z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (2), które zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000, w ciągu kilku lat doprowadziły do zmniejszenia ogólnego zużycia wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC). W związku ze zmniejszeniem zużycia HCFC kontyngenty dla poszczególnych producentów i importerów zostały ustalone na podstawie ich wcześniejszych udziałów rynkowych i obliczone w odniesieniu do potencjału zubażania ozonu tych substancji. Od 1997 r. rynek tych substancji był stabilny w odniesieniu do ich różnorodnych zastosowań. Do czasu wprowadzenia zakazu stosowania HCFC dnia 1 stycznia 2003 r. prawie dwie trzecie HCFC było wykorzystywane do produkcji pianek. Aby użytkownicy HCFC, wytwarzający produkty inne niż pianki, od dnia 1 stycznia 2003 r. nie ponosili szkody, co nastąpiłoby w przypadku oparcia systemu podziału na wcześniejszym udziale rynkowym w stosowaniu HCFC w produkcji pianek, należy dla okresu po tym terminie ustanowić nowy mechanizm przyznawania kontyngentów na stosowanie HCFC przy wytwarzaniu produktów innych niż pianki. W latach 2004–2009 za najbardziej odpowiedni uznano system podziału oparty jedynie na średnim, wcześniejszym udziale rynkowym HCFC wykorzystywanym do produktów innych niż pianki. Uznaje się za właściwe ograniczenie kontyngentów dostępnych dla importerów w zależności do ich procentowego udziału rynkowego w 1999 r., przy czym należy również ustanowić przepisy dotyczące podziału pomiędzy licencjonowanych importerów HCFC wszelkich kontyngentów importowych, o które się nie ubiegano i które nie zostały przyznane w danym roku. Decyzja Komisji 654/2002/WE (3) z dnia 12 sierpnia 2002 r. określająca mechanizm przyznawania kontyngentów producentom i importerom na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 powinna zostać zmieniona w celu uwzględnienia zwiększonych kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory (grupa VIII) w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, zmienionego Aktem Przystąpienia z 2003 r., oraz wcześniejszego udziału rynkowego przedsiębiorstw w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do UE dnia 1 maja 2004 r.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2077/2004 (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28). (2) Dz.U. L 333 z 22.12.1994, str. 1. (3) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, str. 59.

L 33/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2005

(7)

Dla celów jasności i przejrzystości prawa decyzja 654/2002/WE powinna zatem zostać zmieniona.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) 2037/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej decyzji, mają zastosowanie następujące definicje:

a) „udział rynkowy w kategorii urządzenia chłodnicze” oznacza średni udział rynkowy danego producenta w sprzedaży w wodorochlorofluorowęglowodorów w celu zastosowania w urządzeniach chłodniczych w latach 1997, 1998, 1999, jako odsetek całego rynku w kategorii urządzeń chłodniczych;

b) „udział rynkowy w kategorii produkcja pianek” oznacza średni udział rynkowy danego producenta w sprzedaży wodorochlorofluorowęglowodorów do produkcji pianek w latach 1997, 1998, i 1999, jako odsetek całego rynku w kategorii produkcja pianek; oraz

c) „udział rynkowy w kategorii rozpuszczalniki” oznacza średni udział rynkowy danego producenta w sprzedaży wodorochlorofluorowęglowodrów do zastosowania w kategorii rozpuszczalniki w latach 1997, 1998 i 1999, jako odsetek całego rynku zastosowań jako rozpuszczalników.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 75 z 20055.2.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L33 - 74 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L33 - 71 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE ustanawiającą wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 217) (1)

 • Dz. U. L33 - 30 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 126) (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L33 - 6 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Valdemone – [PDO], Queso Ibores – [PDO], Pera de Jumilla – [PDO], Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta – [PDO], Sierra de Cádiz – [PDO], Requeijão Serra da Estrela – [PDO], Zafferano dell’Aquila – [PDO], Zafferano di San Gimignano – [PDO], Mantecadas de Astorga – [PGI] i Pan de Cea – [PGI])

 • Dz. U. L33 - 5 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski, złożone w styczniu 2005 r. o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L33 - 3 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 1 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.