Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE ustanawiającą wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 217) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 71

5.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/71

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE ustanawiającą wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 217)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/104/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w celu bardziej precyzyjnego opisu położenia geograficznego jednego z obszarów dotkniętych przedmiotową chorobą. W związku z powyższym opis „Loughmore, Blacksod Bay” powinno zastąpić się wyrazami „Logmore, Belmullet”.

(4)

Należy zatem 2002/300/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja Komisji 2002/300/WE ustanawiająca wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (2) wyznacza obszary we Wspólnocie uznane za wolne od chorób małża Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens. Dania przedłożyła odpowiednie uzasadnienia wymagane do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej odnośnie do Bonamia ostreae i Marteilia refringens dla strefy Limfjorden. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że wyżej wymieniona strefa spełnia wymogi dyrektywy 91/67/EWG. Kwalifikuje się ona zatem do nadania jej statusu strefy zatwierdzonej i powinna zostać dołączona do wykazu stref zatwierdzonych ustanowionego w decyzji 2002/300/WE. Ponadto Irlandia złożyła wniosek o wprowadzenie poprawki do wykazu stref w Irlandii zatwierdzonych decyzją 2002/300/WE odnośnie do Bonamia ostreae

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2002/300/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 103 z 19.4.2002, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/729/WE (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 37).

L 33/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK STREFY ZATWIERDZONE DLA JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB MAŁŻA BONAMIA OSTREAE I MARTEILIA REFINGENS 1.A. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do B. Ostreae — Cała linia brzegowa Irlandii, z wyłączeniem następujących sześciu obszarów: — Port Cork, — Zatoka Galway, — Port Ballinakill, — Zatoka Bay, — Achill Sound, — Logmore, Belmullet. 1.B. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do M. Refringens — Cała linia brzegowa Irlandii. 2.A. Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na wyspie Man zatwierdzone odnośnie do B. Ostreae — Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem następujących obszarów: — południowe wybrzeże Kornwalii od Lizard do Start Point, — obszar wokół ujścia rzeki Solent od Portland do Selsey Bill, — obszar wzdłuż wybrzeża w Essex od Shoeburyness do Landguard Point. — Cała linia brzegowa Irlandii Północnej. — Cała linia brzegowa Guernsey i Herm. — Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w Zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału La Manche. — Cała linia brzegowa wyspy Man. 2.B. Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na wyspie Man zatwierdzone odnośnie do M. Refringens — Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii. — Cała linia brzegowa Irlandii Północnej. — Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

5.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/73

— Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w Zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału La Manche. — Cała linia brzegowa wyspy Man. 3. Strefy w Danii zatwierdzone odnośnie do B. Ostreae i M. Refringens — Limfjorden od Thyborøn na zachodzie do Hals na wschodzie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 75 z 20055.2.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L33 - 74 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L33 - 65 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2005 r. określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 134)

 • Dz. U. L33 - 30 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 126) (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L33 - 6 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Valdemone – [PDO], Queso Ibores – [PDO], Pera de Jumilla – [PDO], Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta – [PDO], Sierra de Cádiz – [PDO], Requeijão Serra da Estrela – [PDO], Zafferano dell’Aquila – [PDO], Zafferano di San Gimignano – [PDO], Mantecadas de Astorga – [PGI] i Pan de Cea – [PGI])

 • Dz. U. L33 - 5 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski, złożone w styczniu 2005 r. o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L33 - 3 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 1 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.