Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 74

L 33/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/105/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji bydła (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Z badania dokumentacji technicznej przekazanej przez władze szwedzkie wynika, że wniosek powinien zostać przyjęty. Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Tytuł I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawia system identyfikacji i rejestracji bydła. Decyzja Komisji 1999/693/WE uznaje w pełni operacyjny charakter szwedzkiej bazy danych bydła (3). Zgodnie z dyrektywą 93/24/EWG Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać upoważnione do korzystania z administracyjnych źródeł informacji zamiast z badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w wyżej wspomnianej dyrektywie. W celu uzasadnienia swojego wniosku z dnia 29 października 2003 r. Szwecja przekazała dokumentację techniczną dotyczącą struktury i aktualizacji bazy danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, jak również metod obliczania informacji statystycznych. W szczególności, Szwecja zaproponowała metody obliczeń umożliwiające uzyskanie informacji statystycznych dla kategorii określonych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, które nie są bezpośrednio dostępne w bazie danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000. Szwecja powinna podjąć odpowiednie kroki gwarantujące, że metody obliczeń zapewnią wymaganą precyzję danych statystycznych.

Artykuł 1 Szwecja jest upoważniona do zastąpienia badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła określonych w dyrektywie 93/24/EWG systemem identyfikacji i rejestracji bydła określonym w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 w celu uzyskania wszystkich informacji statystycznych wymaganych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających ze wspomnianej dyrektywy. Artykuł 2 Jeżeli system określony w art. 1 przestanie być operacyjny lub nie będzie dostarczać wiarygodnych informacji statystycznych dotyczących całego pogłowia lub określonych kategorii bydła, Szwecja przywróci system badań statystycznych w celu oceny pogłowia bydła lub jego poszczególnych kategorii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(2)

(3)

(4)

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 273 z 23.10.1999, str. 14.

(4) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 33 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 75 z 20055.2.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L33 - 71 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE ustanawiającą wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 217) (1)

 • Dz. U. L33 - 65 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2005 r. określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 134)

 • Dz. U. L33 - 30 z 20055.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 126) (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L33 - 6 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Valdemone – [PDO], Queso Ibores – [PDO], Pera de Jumilla – [PDO], Aceite de Terra Alta lub Oli de Terra Alta – [PDO], Sierra de Cádiz – [PDO], Requeijão Serra da Estrela – [PDO], Zafferano dell’Aquila – [PDO], Zafferano di San Gimignano – [PDO], Mantecadas de Astorga – [PGI] i Pan de Cea – [PGI])

 • Dz. U. L33 - 5 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski, złożone w styczniu 2005 r. o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L33 - 3 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 1 z 20055.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.