Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 42

Tytuł:

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 42

Strona 1 z 9
L 330/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2005

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych 1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do: 1.1. dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych (DUO) (1), zasilanych prądem stałym lub zmiennym, lub sprężonym powietrzem, przeznaczonych do instalacji w pojazdach silnikowych kategorii od L3 do 5, M oraz N, z wyłączeniem motorowerów (kategorie L1 i L2) (2). sygnałów dźwiękowych (3) do pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli.

I. DŹWIĘKOWE URZĄDZENIA OSTRZEGAWCZE

1.2.

2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu przez dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze (DUO) różnych „typów” rozumie się urządzenia zasadniczo różniące się od siebie pod takimi względami, jak: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. nazwa handlowa lub znak towarowy, zasady działania, rodzaj zasilania elektrycznego (prąd stały lub zmienny), zewnętrzny kształt obudowy, kształt i wymiary membran(y), kształt lub rodzaj ujścia/ujść dźwięku, znamionowa częstotliwość lub częstotliwości dźwięku, znamionowe napięcie zasilania, w przypadku urządzeń zasilanych bezpośrednio z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, znamionowe ciśnienie robocze. DUO jest przeznaczone zasadniczo dla:

2.10.

2.10.1. motocykli o mocy 7 kW lub mniejszej (klasa I). 2.10.2. pojazdów kategorii M i N oraz motocykli o mocy większej niż 7 kW (klasa II). 3.

WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ

Wniosek o homologację typu dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego składa właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego bądź jego prawnie ustanowiony przedstawiciel. 3.2. 3.2.1. Do wniosku należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty w trzech egzemplarzach, zawierające następujące dane szczegółowe: opis typu dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, o których mowa w pkt. 2.;

(1) Urządzenie posiadające kilka ujść dźwięku uruchamianych przez jedną jednostkę zasilającą uważa się za DUO. (2) Zgodnie z definicją podaną w ujednoliconej rezolucji (R.E.3). (3) DUO składające się z kilku jednostek, z których każda emituje sygnał dźwiękowy i które uruchamiane są jednocześnie przez jedno urządzenie sterujące, uważa się za dźwiękowy system ostrzegawczy.

16.12.2005 3.2.2. 3.2.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/43

rysunek przedstawiający, między innymi, urządzenie ostrzegawcze w przekroju; listę części składowych użytych do produkcji, należycie określonych, ze wskazaniem zastosowanych materiałów; szczegółowe rysunki wszystkich części składowych użytych do produkcji. Rysunki muszą przedstawiać miejsce przeznaczone pod numer homologacji w odniesieniu do okręgu wokół znaku homologacji. Ponadto, do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze danego typu urządzenia ostrzegawczego. Właściwy organ weryfikuje istnienie zadowalających środków zapewniających efektywną kontrolę zgodności produkcji przed udzieleniem homologacji typu.

OZNACZENIA

3.2.4.

3.3. 3.4.

4. 4.1.

Egzemplarze dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych przedstawione do homologacji noszą nazwę handlową lub znak towarowy producenta; znak ten musi być łatwy do odczytania i nieusuwalny. Każdy egzemplarz posiada przeznaczone pod znak homologacji miejsce o odpowiednich rozmiarach; miejsce to jest wskazane na rysunku, o którym mowa w pkt. 3.2.2.

HOMOLOGACJA

4.2.

5. 5.1.

Homologacji danego typu urządzenia ostrzegawczego udziela się, jeżeli egzemplarze przedstawione do homologacji zgodne są z postanowieniami pkt. 6. i 7. poniżej. Każdy typ, któremu udzielono homologacji, otrzymuje numer homologacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 214 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 113 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących symetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

 • Dz. U. L330 - 169 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

 • Dz. U. L330 - 158 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

 • Dz. U. L330 - 56 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym (urządzenia przytrzymujące dla dzieci).

 • Dz. U. L330 - 26 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zewnętrznych elementów wystających

 • Dz. U. L330 - 1 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków, wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.