Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 3 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2005-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 28

L 331/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 3 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2005/910/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 30 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG, Komisja poinformowała inne Państwa Członkowskie pismem z dnia 1 grudnia 2004 r. o wniosku złożonym przez Niemcy. Pismem z dnia 2 grudnia 2004 r. Komisja zawiadomiła Niemcy, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Umowa ma zawierać postanowienia dotyczące podatku VAT, stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 2 i art. 3 dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do towarów i usług dostarczanych w celu odnowienia i dalszej konserwacji mostu granicznego oraz towarów przywożonych w tym celu. Jeżeli odstępstwa od dyrektywy 77/388/EWG nie zostałyby przyznane, odnowienie i dalsza konserwacja przeprowadzone w Niemczech podlegałyby niemieckiemu podatkowi VAT, natomiast odnowienie i dalsza konserwacja przeprowadzone w Szwajcarii nie byłyby objęte przepisami dyrektywy 77/388/EWG. Towary przywożone ze Szwajcarii do Niemiec w celu odnowienia lub dalszej konserwacji mostu granicznego podlegałyby także niemieckiemu podatkowi VAT. Zastosowanie standardowych zasad oznaczałoby znaczne komplikacje podatkowe dla przedsiębiorstw odpowiedzialnych za przeprowadzenie prac. Odstępstwa te mają na celu uproszczenie poboru podatków od prac związanych z odnową i dalszą konserwacją wspomnianego mostu. Odstępstwa będą miały całkowicie nieistotny wpływ na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku VAT,

uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 30,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde Państwo Członkowskie do zawarcia z krajem trzecim umowy, która może zawierać odstępstwa od tej dyrektywy.

(6)

(2)

Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 21 października 2004 r. Republika Federalna Niemiec (zwana dalej „Niemcami”) zwróciła się z wnioskiem o upoważnienie do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską (zwaną dalej „Szwajcarią”) umowy w sprawie odnowienia i dalszej konserwacji istniejącego mostu granicznego na rzece Wutach pomiędzy Stühlingen (Badenia-Wirtembergia, Niemcy) a Oberwiesen (Schaffhausen, Szwajcaria).

(7)

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(8)

17.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/29

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

odstępstwa nie stosuje się jednakże do towarów przywożonych do tych samych celów przez władze publiczne. Artykuł 3 Na zasadzie odstępstwa od art. 3 dyrektywy 77/388/EWG, część mostu znajdującą się na terytorium Szwajcarii uznaje się za część terytorium Niemiec do celów dostaw towarów i usług przeznaczonych do odnowienia i dalszej konserwacji mostu. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się Niemcy do zawarcia ze Szwajcarią umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od dyrektywy 77/388/EWG i obejmującej odnowienie i dalszą konserwację mostu granicznego na rzece Wutach pomiędzy Stühlingen (Badenia-Wirtembergia, Niemcy) a Oberwiesen (Schaffhausen, Szwajcaria). Postanowienia podatkowe umowy stanowiące odstępstwa są określone w art. 2 i 3. Artykuł 2 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG, towary przywożone ze Szwajcarii do Niemiec nie podlegają podatkowi od wartości dodanej, pod warunkiem że są one wykorzystane do odnowienia lub dalszej konserwacji mostu, o którym mowa w art. 1 niniejszej decyzji. Niniejszego

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 34 z 200517.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L331 - 32 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L331 - 30 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 2 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 24 z 200517.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/91/WE z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L331 - 23 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L331 - 20 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L331 - 18 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. Zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L331 - 17 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1981/2005

 • Dz. U. L331 - 16 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2068/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1982/2005

 • Dz. U. L331 - 12 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2067/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L331 - 11 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 31. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L331 - 10 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 32. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L331 - 9 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 95. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L331 - 8 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 348. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L331 - 6 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 4 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 3 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2060/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L331 - 1 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2059/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.