Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 34

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2005-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 34

Strona 1 z 7
L 331/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Artykuł 1 1. W celu natychmiastowego i praktycznego zastosowania niektórych elementów strategii UE, Unia Europejska wspomaga działania OPCW, mając na uwadze następujące cele:

a także mając na uwadze, co następuje: — propagowanie ogólnoświatowego charakteru CWC,

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, której rozdział III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu takiego rozprzestrzeniania.

— wsparcie pełnego wprowadzenia CWC w życie przez Państwa-Strony,

(2)

Cele strategii UE są komplementarne względem celów, do których zmierza Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach swojej odpowiedzialności za wprowadzenie w życie Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC).

— współpracę międzynarodową w dziedzinie działalności chemicznej jako środek towarzyszący wprowadzaniu CWC w życie.

2. Projekty OPCW odpowiadające środkom strategii UE to projekty, których celem jest:

(3)

W dniu 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (1), które to wspólne działanie miało stracić moc rok po jego przyjęciu.

— wzmożone propagowanie CWC poprzez prowadzenie działań, w tym warsztatów i seminariów regionalnych i subregionalnych, mających na celu zwiększenie liczby członków OPCW,

(4)

Dalsza tak intensywna i precyzyjnie ukierunkowana pomoc UE na rzecz OPCW jest niezbędna w kontekście aktywnej realizacji rozdziału III strategii UE, w szczególności tych środków, które są związane z upowszechnianiem CWC na skalę światową, oraz dostarczania środków finansowych na rzecz wsparcia określonych projektów prowadzonych przez instytucje wielostronne.

— zwiększone udzielanie stałego wsparcia technicznego Państwom-Stronom, które o takie wsparcie wnioskują, w celu ustanowienia organów krajowych i zapewnienia ich skutecznego funkcjonowania oraz w celu uchwalenia krajowych środków wykonawczych przewidzianych w CWC,

(5)

Komisja zgodziła się na powierzenie jej nadzoru nad właściwą realizacją wkładu UE,

— ściślejsza współpraca międzynarodowa w dziedzinie działalności chemicznej poprzez wymianę informacji naukowych i technicznych, środków chemicznych i sprzętu do celów nie zakazanych na mocy CWC, w celu przyczynienia się do rozwoju zdolności Państw-Stron do wprowadzania CWC w życie.

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 63.

Szczegółowy opis tych projektów znajduje się w Załączniku.

17.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/35

Artykuł 2 1. Finansowa kwota referencyjna dla trzech projektów wymienionych w art. 1 ust. 2 wynosi 1 697 000 EUR i zostanie sfinansowana z budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2006 r.

Artykuł 3 Prezydencja jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie niniejszego wspólnego działania w pełnym porozumieniu z Komisją. Komisja nadzoruje właściwą realizację wkładu UE, o którym mowa w art. 2. Artykuł 4

2. Wydatki finansowane w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządzane są zgodnie z procedurami i zasadami Wspólnoty Europejskiej mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że żadne finansowanie wstępne nie pozostaje własnością Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 331 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 32 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L331 - 30 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 2 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 28 z 200517.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do zawarcia z Konfederacją Szwajcarską umowy zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 3 i art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L331 - 24 z 200517.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/91/WE z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (1)

 • Dz. U. L331 - 23 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L331 - 20 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L331 - 18 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. Zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L331 - 17 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1981/2005

 • Dz. U. L331 - 16 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2068/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1982/2005

 • Dz. U. L331 - 12 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2067/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L331 - 11 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 31. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L331 - 10 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 32. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L331 - 9 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 95. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L331 - 8 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 348. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L331 - 6 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 4 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 176. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L331 - 3 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2060/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L331 - 1 z 200517.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2059/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.