Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 333 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

Data ogłoszenia:2005-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 333 POZ 28

L 333/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

tak aby odpowiadały wartości w euro progów ustalonych w Porozumieniu, zaokrąglonej w dół do pełnego tysiąca. Wartości progowe ustalone w dyrektywach nie są takie same jak wartości progowe określone w Porozumieniu, obliczone na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. Należy zatem zmienić te wartości.

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 69,

(3)

Ponadto w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE, w celu zmniejszenia liczby obowiązujących progów, progi niewynikające z Porozumienia zostały dostosowane do tych, które z niego wynikają. Dlatego też należy również zmienić te progi.

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 78,

(4)

Niniejsze zmiany nie mają wpływu na przepisy krajowe wdrażające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, począwszy od progów niższych niż te określone w dyrektywach.

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych,

(5)

Należy zatem odpowiednio 2004/17/WE i 2004/18/WE,

zmienić

dyrektywy

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Decyzją 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (3), Rada zatwierdziła Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zwane dalej „Porozumieniem”, zamieszczone w załączniku 4 do tej decyzji. Na mocy tego Porozumienia zasady przez nie przewidziane powinny być przestrzegane od momentu, gdy dane zamówienia osiągną lub przekroczą niektóre kwoty, zwane dalej „progami”, określone w Porozumieniu i wyrażone w Specjalnych Prawach Ciągnienia.

Artykuł 1 W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. a) kwotę „473 000 EUR” zastępuje się kwotą „422 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „5 923 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 278 000 EUR”;

(2)

Celem dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE jest, między innymi, umożliwienie podmiotom i instytucjom zamawiającym, stosującym dyrektywy, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. W tym celu Komisja powinna dokonać weryfikacji progów przewidzianych we wspomnianych dyrektywach, i do których odnosi się Porozumienie, oraz, w stosownym przypadku, podwyższyć je lub obniżyć,

2) w art. 61 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 358 z 3.12.2004. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/51/WE (Dz.U. L 257 z 1.10.2005, str. 127). 2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114; sprostowanie w Dz.U. L 351 ( z 26.11.2004. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/75/WE (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 55). (3) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.

a) w ust. 1 kwotę „473 000 EUR” zastępuje się kwotą „422 000 EUR”; b) w ust. 2 kwotę „473 000 EUR” zastępuje się kwotą „422 000 EUR”.

20.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/29

Artykuł 2 W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „154 000 EUR” zastępuje się kwotą „137 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „236 000 EUR” zastępuje się kwotą „211 000 EUR”; c) w lit. c) kwotę „5 923 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 278 000 EUR”; 2) w art. 8 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „5 923 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 278 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „154 000 EUR” zastępuje się kwotą „211 000 EUR”; 3) w art. 56 kwotę „5 923 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 278 000 EUR”;

4) w art. 63 ust. 1 akapit pierwszy kwotę „5 923 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 278 000 EUR”;

5) w art. 67 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) kwotę „154 000 EUR” zastępuje się kwotą „137 000 EUR”; b) w lit. b) kwotę „236 000 EUR” zastępuje się kwotą „211 000 EUR”; c) w lit. c) kwotę „236 000 EUR” zastępuje się kwotą „211 000 EUR”. Artykuł 3 Uchyla się z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 (1). Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 333 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 55 z 200520.12.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2006 r. (EBC/2005/14)

 • Dz. U. L333 - 53 z 200520.12.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania oceny, certyfikatów i oznakowań zgodności między Wspólnotą Europejską a Australią z dnia 11 listopada 2005 r. odnosząca się do wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L333 - 51 z 200520.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania oceny, certyfikatów i oznakowań zgodności między Wspólnotą Europejską a Australią z dnia 11 listopada 2005 r. odnosząca się do wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym produktów samochodowych

 • Dz. U. L333 - 49 z 200520.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2005 r. upoważniająca Republikę Czeską, Estonię, Cypr i Litwę do odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym w odniesieniu do zapasów zgromadzonych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 1 maja 2004 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5160)

 • Dz. U. L333 - 46 z 200520.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczący kontyngentu taryfowego na przywóz do Wspólnoty cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L333 - 45 z 200520.12.2005

  Protokół zmieniający Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczący kontyngentu taryfowego na przywóz do Wspólnoty cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L333 - 44 z 200520.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego kontyngentu taryfowego na przywóz do Wspólnoty cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L333 - 42 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2090/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L333 - 40 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2089/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we grudnia 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2006 r.

 • Dz. U. L333 - 38 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2088/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L333 - 36 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2087/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudnia 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L333 - 34 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L333 - 32 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2085/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we grudnia 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L333 - 30 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2084/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L333 - 26 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2082/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1497/2001 nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz mocznika pochodzącego z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Libii, Litwy, Rumunii i Ukrainy, przyjmujące zobowiązanie złożone przez producenta eksportującego z Bułgarii oraz kończące postępowanie w sprawie przywozu mocznika pochodzącego z Egiptu i Polski

 • Dz. U. L333 - 19 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentem taryfowym na rok 2006 w odniesieniu do manioku pochodzącego z Tajlandii

 • Dz. U. L333 - 8 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 865/2004 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów pracy i ich finansowania

 • Dz. U. L333 - 6 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2079/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001, rozporządzenie Rady (WE) nr 1037/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 2303/2003 w zakresie przedłużenia niektórych odstępstw w odniesieniu do certyfikacji i etykietowania win oraz procesów enologicznych

 • Dz. U. L333 - 3 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2078/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L333 - 1 z 200520.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2077/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.