Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 334 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 2046/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. dotyczące środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r.

Data ogłoszenia:2005-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 334 POZ 1

Strona 1 z 6
20.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 2046/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 grudnia 2005 r. dotyczące środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) i lit. b) ppkt ii),

W rozporządzeniu (WE) nr 1295/2003 ustanowiono szczególne przepisy upraszczające procedury składania wniosków o wydanie jednolitych wiz i formę, w jakiej wizy te były wydawane członkom rodziny olimpijskiej, jak również szczególne przepisy upraszczające odprawę na granicach zewnętrznych w odniesieniu do tej kategorii osób. Rozporządzenie to przewidywało ponadto sprawozdanie dotyczące oceny funkcjonowania rozporządzenia, które miało być przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

W swojej ocenie Komisja stwierdziła, że wprowadzenie w życie rozporządzenia (WE) nr 1295/2003 było udane, a system odstępstw uznano za skuteczny, elastyczny i odpowiedni do celów uregulowania kwestii wjazdu i krótkoterminowego pobytu członków rodziny olimpijskiej uczestniczących w Igrzyskach w obrębie obszaru Schengen bez granic wewnętrznych.

(1)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1295/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczącym środków przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach (2) ustanowiono szczególny, tymczasowy system odstępstw od zwykłych procedur wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej uczestniczącym w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Atenach w 2004 r., aby umożliwić Grecji pełnienie obowiązków gospodarza pierwszych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich zorganizowanych przez Państwo Członkowskie będące częścią obszaru Schengen bez granic wewnętrznych oraz aby pozwolić Grecji wypełnić jej zobowiązania wynikające z Karty Olimpijskiej.

(4)

Unia Europejska powinna zatem przyjąć podobny system odstępstw w odniesieniu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r., aby pozwolić Włochom, jako gospodarzowi, na wypełnienie obowiązków wynikających z Karty Olimpijskiej, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa na obszarze Schengen bez granic wewnętrznych.

(1)

(2)

Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. Dz.U. L 183 z 22.7.2003, str. 1.

(5)

Mimo że utrzymany zostaje obowiązek wizowy dla członków rodziny olimpijskiej, będących obywatelami państw trzecich, którzy podlegają takiemu obowiązkowi na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia

L 334/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2005

15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (1), powinno zostać ustanowione tymczasowe odstępstwo na czas trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 r.

(10) W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie nie ustana-

(6)

Zakres odstępstwa powinien być ograniczony do przepisów dorobku dotyczących składania wniosków wizowych, wydawania wiz i ich formy. Podobnie, metody dokonywania odprawy na granicach zewnętrznych powinny zostać dostosowane w niezbędnym zakresie w celu uwzględnienia zmian w systemie wizowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 334 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.