Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

Data ogłoszenia:2005-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 13

Strona 1 z 14
21.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powinny obejmować operacji wojskowych i szkoleń w zakresie art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (1), w szczególności jego art. 4 i 6,

Definicja wspólnych wymogów dotyczących zapewniania służb żeglugi powietrznej powinna w należyty sposób uwzględniać status prawny instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w Państwach Członkowskich. Ponadto jeśli dana organizacja prowadzi działalność inną niż zapewnianie służb żeglugi powietrznej, wspólne wymogi, które zostaną ustanowione zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 550/2004, nie powinny mieć zastosowania do tego rodzaju działalności ani do środków przyznanych na działalność niedotyczącą zapewniania służb żeglugi powietrznej, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004 Komisja musi ustanowić wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w całej Wspólnocie. W tym celu najbardziej odpowiednim instrumentem jest rozporządzenie ze względu na jego bezpośrednie zastosowanie.

(2)

Zapewnianie służb żeglugi powietrznej we Wspólnocie powinno podlegać certyfikacji Państw Członkowskich. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, spełniające wspólne wymogi, powinny otrzymać certyfikację. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, które mogą prowadzić działalność bez certyfikacji, powinny starać się zapewnić jak największą zgodność ze wspólnymi wymogami w stopniu, w jakim pozwala im na to ich status prawny.

Stosowanie wspólnych wymogów dotyczących instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej powinno być proporcjonalne do ryzyka związanego ze specyfiką każdego rodzaju służb, jak np. liczba i/lub rodzaj oraz właściwości wykonywanych lotów. Jeśli niektóre instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej postanowią, że nie będą korzystać z możliwości świadczenia usług transgranicznych i w związku z tym zrzekają się prawa do wzajemnego uznawania w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, krajowe władze nadzorujące powinny być uprawnione do zezwolenia tym instytucjom na spełnienie, przy zachowaniu właściwych proporcji, odpowiednio, niektórych ogólnych wymogów dla zapewnienia służb żeglugi powietrznej oraz niektórych szczególnych wymogów dla zapewnienia służb żeglugi powietrznej. W związku z tym warunki dołączone do certyfikatu powinny odzwierciedlać rodzaj i zakres odstępstwa.

(6)

(3)

Stosowanie wspólnych wymogów, które zostaną ustanowione zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 550/2004, nie powinno naruszać suwerenności Państw Członkowskich w ich przestrzeni powietrznej ani wymogów Państw Członkowskich dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych określonych w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2). Wspólne wymogi nie

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania systemu certyfikacji Państwa Członkowskie w ramach rocznego sprawozdania powinny przedłożyć Komisji wszelkie stosowne informacje dotyczące odstępstwa przyznanego przez ich krajowe władze nadzorujące.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 59 z 200521.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2084/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 333 z 20.12.2005)

 • Dz. U. L335 - 58 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L335 - 57 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinszasa/2/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK), EUPOL Kinszasa

 • Dz. U. L335 - 48 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz zakładu przetwórstwa mięsnego Greußener Salamifabrik GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2725)

 • Dz. U. L335 - 39 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. Zachęty podatkowe dla spółek biorących udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4746) (1)

 • Dz. U. L335 - 38 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L335 - 36 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L335 - 34 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L335 - 33 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów morszczuka w strefach ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L335 - 32 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L335 - 31 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L335 - 6 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do przekazywania informacji dotyczących tytoniu

 • Dz. U. L335 - 4 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L335 - 3 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L335 - 1 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.