Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 4

L 335/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2094/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

ton w ciągu roku kalendarzowego i o 50 % powyżej tego kontyngentu. Połączenie tych korzyści i korzyści będących wynikiem przetargu na obniżenie należności przywozowych może spowodować zakłócenia na hiszpańskim rynku zbóż. Należy więc wykluczyć to połączenie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Na mocy międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty w kontekście wielostronnych negocjacji handlowych podczas Rundy Urugwajskiej (2), Wspólnota zobowiązała się do przywozu do Hiszpanii pewnej ilości sorgo.

1. Przystępuje się do przetargu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo przywożonego do Hiszpanii.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do przeprowadzenia przetargów.

2. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastosowanie.

3. W ramach przetargu, obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo przewidziane w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2286/2002 nie ma zastosowania.

(3)

Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie rynku w Hiszpanii, należy otworzyć przetarg na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo.

Artykuł 2 Przetarg otwarty jest do dnia 29 czerwca 2006 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w zawiadomieniu.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (4) przewiduje w szczególności zmniejszenie o 60 % należności przywozowych w odniesieniu do sorgo w granicach kontyngentu ustalonego na 100 000

78. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 22. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1558/2005 (Dz.U. L 249 5.

Artykuł 3 Pozwolenia na przywóz wydane w ramach przetargu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia nr 1839/95.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. nione rozporządzeniem Komisji z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. ( nione rozporządzeniem (WE) z 24.9.2005, str. 6). (4) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

21.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 59 z 200521.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2084/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 333 z 20.12.2005)

 • Dz. U. L335 - 58 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L335 - 57 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinszasa/2/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK), EUPOL Kinszasa

 • Dz. U. L335 - 48 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz zakładu przetwórstwa mięsnego Greußener Salamifabrik GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2725)

 • Dz. U. L335 - 39 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. Zachęty podatkowe dla spółek biorących udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4746) (1)

 • Dz. U. L335 - 38 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L335 - 36 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L335 - 34 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L335 - 33 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów morszczuka w strefach ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L335 - 32 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L335 - 31 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L335 - 13 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L335 - 6 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do przekazywania informacji dotyczących tytoniu

 • Dz. U. L335 - 3 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L335 - 1 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.