Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2095/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do przekazywania informacji dotyczących tytoniu

Data ogłoszenia:2005-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 6

Strona 1 z 2
L 335/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2095/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do przekazywania informacji dotyczących tytoniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

W celu zapewnienia przejrzystości i racjonalnego porządku należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 604/2004 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 21,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Aby umożliwić Komisji monitorowanie rozwoju sytuacji rynkowej w sektorze surowca tytoniowego objętym wspólną organizacją rynku ustanowioną rozporządzeniem (EWG) nr 2075/92, Państwa Członkowskie mają obowiązek przekazywać jej niezbędne informacje.

Dla każdego zbioru Państwa Członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną informacje określone w załącznikach IA, IB, II i III zgodnie z terminami w nich podanymi.

Artykuł 2

(2)

W tym celu przyjęto rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących tytoniu począwszy od zbiorów w 2000 r. (2).

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że zainteresowane podmioty gospodarcze dostarczą im wymaganych informacji w odpowiednich terminach.

(3)

Przekazywane informacje powinny stanowić ogólny przegląd całego wspólnotowego rynku tytoniu, a w szczególności powinny uwzględniać przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3) oraz przepisy wykonawcze do tego rozporządzenia.

Artykuł 3 1. Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 604/2004.

Ma ono jednak zastosowanie do informacji dotyczących zbiorów z 2005 r.

(4)

Dla celów skutecznej administracji informacje powinny być przekazywane z zachowaniem podziału na grupy tytoniowe i w określonych terminach.

2. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i rozumiane są zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku IV.

(5)

Należy zatem odpowiednio dostosować przepisy dotyczące przekazywanych informacji.

zmie271 zmieL 24

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1679/2005 (Dz.U. L z 15.10.2005, str. 1). 2) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 34. ( (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. z 27.1.2005, str. 15).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

21.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 335/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2005

ZAŁĄCZNIK IA Informacje, które należy przekazać Komisji najpóźniej do dnia 31 lipca roku danego zbioru Zbiór: .................................................................... Zgłaszające Państwo Członkowskie: ....................................................................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 335 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 59 z 200521.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2084/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 333 z 20.12.2005)

 • Dz. U. L335 - 58 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L335 - 57 z 200521.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinszasa/2/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK), EUPOL Kinszasa

 • Dz. U. L335 - 48 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz zakładu przetwórstwa mięsnego Greußener Salamifabrik GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2725)

 • Dz. U. L335 - 39 z 200521.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. Zachęty podatkowe dla spółek biorących udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4746) (1)

 • Dz. U. L335 - 38 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2102/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L335 - 36 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2101/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L335 - 34 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L335 - 33 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2099/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów morszczuka w strefach ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L335 - 32 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2098/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L335 - 31 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. znoszące zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L335 - 13 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L335 - 4 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2094/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L335 - 3 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2093/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L335 - 1 z 200521.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.