Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39 (1)

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 16

Strona 1 z 3
L 337/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(4)

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wyznaczanie ryzyka walutowego związanego z planowaną transakcją wewnątrzgrupową jako pozycji zabezpieczanej jest powszechną praktyką w ramach zarządzania ryzykiem, natomiast MSR 39 w obecnej wersji nie zezwala na stosowanie rachunkowości zabezpieczeń do tego celu. Zgodnie z obecnym MSR 39 jedynie transakcja z jednostką zewnętrzną w stosunku do danej jednostki może być wyznaczona jako pozycja zabezpieczana.

a także mając na uwadze, co następuje:

Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, że zmiany do MSR 39 spełniają techniczne warunki przyjęcia określone w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy i interpretacje istniejące na dzień 14 września 2002 r.

(5)

Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(2)

Komisja przyjęła Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 z wyłączeniem niektórych przepisów odnoszących się do pełnej opcji wyceny według wartości godziwej oraz rachunkowości zabezpieczeń, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR 39 (3). Komisja przyjęła poprawiony MSR 39 w odniesieniu do ograniczonej opcji wyceny według wartości godziwej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1864/2005 (4).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

W dniu 14 kwietnia 2005 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała poprawkę do MSR 39 zezwalającą jednostkom w szczególności na wyznaczenie w określonych okolicznościach prognozowanej wewnątrzgrupowej transakcji wyrażonej w walucie obcej jako pozycji zabezpieczanej

W zamieszczonym w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 wprowadza się zmiany określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1910/2005 (Dz.U. L 305 z 24.11.2005, str. 4). (3) Dz.U. L 363 z 9.12.2004, str. 1. (4) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, str. 45.

Artykuł 2 Wszystkie spółki stosują zmiany do MSR 39 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2006.

22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/17

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

L 337/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 71 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady 2005/927/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L337 - 60 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia środków dodatkowych w celu kontroli zakażeń grypą ptaków o niskiej zjadliwości we Włoszech i uchylająca decyzję 2004/666/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5566) (1)

 • Dz. U. L337 - 51 z 200522.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

 • Dz. U. L337 - 50 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w art. 26 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L337 - 43 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie turystyki

 • Dz. U. L337 - 36 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie energii

 • Dz. U. L337 - 29 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie ochrony gleby

 • Dz. U. L337 - 27 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołów do konwencji alpejskiej: Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki

 • Dz. U. L337 - 25 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L337 - 23 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 923/2005 w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 ton jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L337 - 20 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2707/2000, (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 1898/2005 w sektorze mleka

 • Dz. U. L337 - 14 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 7 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2104/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L337 - 1 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2103/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.