Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2109/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 25

Strona 1 z 2
22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2109/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 39,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 716/96 określa odpowiednio cenę do zapłacenia za kilogram zwierząt objętych programem ustalonym w tym rozporządzeniu oraz stawkę za zwierzę, po której Wspólnota współfinansuje zakup zwierząt. Mając na uwadze decyzję 2005/598/WE należy ograniczyć zakupy oraz współfinansowanie Wspólnoty przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 716/96 do zwierząt urodzonych lub hodowanych w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/96 (2) przewiduje stworzenie programu współfinansowanego przez Wspólnotę, zezwalającego Zjednoczonemu Królestwu na zakup bydła starszego niż trzydzieści miesięcy oraz na jego ubicie w specjalnie wyznaczonych ubojniach.

(5)

(2)

Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził w swojej opinii z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczącej naukowego uzasadnienia propozycji wprowadzenia zmian w obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie schemacie wywozu opartym na datach urodzin (DBES) oraz w przepisie dotyczącym uboju zwierząt w wieku powyżej 30 miesięcy (OTM), że bydło urodzone lub hodowane w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. nie powinno być wprowadzane do łańcuchów żywnościowych i paszowych ze względu na zwiększone występowanie w tej grupie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). W odniesieniu do bydła urodzonego po tej dacie, według tej opinii, zagrożenie, jakie stwarza BSE dla konsumentów jest porównywalne z zagrożeniem w innych Państwach Członkowskich.

W celu uproszczenia należy ustalić zryczałtowaną cenę zakupu za sztukę bydła w odniesieniu do każdego zwierzęcia zakupionego w ramach tego programu. Aby zachęcić producentów do nieprzekładania uboju tych zwierząt, w kolejnych latach cena zakupu powinna być stopniowo zmniejszana.

(6)

W ramach tego programu Wspólnota powinna współfinanować 50 % zakupów.

(7)

W celu zapewnienia płynnego przejścia od obecnie stosowanego ponad trzydziestomiesięcznego programu do programu ograniczającego się do zwierząt urodzonych lub hodowanych w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r., należy określić datę, od której ten drugi program będzie obowiązywać.

(3)

W świetle tej opinii decyzja Komisji nr 2005/598/WE z dnia 2 sierpnia 2005 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 (3) stanowi, że do obrotu nie wprowadza się żadnych produktów zawierających lub składających się z materiałów, innych niż mleko, otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego

(8)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). 2) Dz.U. L 99 z 20.4.1996, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 667/2003 (Dz.U. L 96 z 12.4.2003, str. 13). (3) Dz.U. L 204 z 5.8.2005, str. 22.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 337 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 71 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady 2005/927/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L337 - 60 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia środków dodatkowych w celu kontroli zakażeń grypą ptaków o niskiej zjadliwości we Włoszech i uchylająca decyzję 2004/666/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5566) (1)

 • Dz. U. L337 - 51 z 200522.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE

 • Dz. U. L337 - 50 z 200522.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w art. 26 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L337 - 43 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie turystyki

 • Dz. U. L337 - 36 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie energii

 • Dz. U. L337 - 29 z 200522.12.2005

  Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie ochrony gleby

 • Dz. U. L337 - 27 z 200522.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołów do konwencji alpejskiej: Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki

 • Dz. U. L337 - 23 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2108/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 923/2005 w sprawie przekazania i sprzedaży na rynku portugalskim 80000 ton pszenicy zwyczajnej, 80000 ton kukurydzy i 40000 ton jęczmienia znajdujących się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L337 - 20 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2107/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2707/2000, (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 1898/2005 w sektorze mleka

 • Dz. U. L337 - 16 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39 (1)

 • Dz. U. L337 - 14 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2105/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 7 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2104/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L337 - 1 z 200522.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2103/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.