Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 338 POZ 83

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 338 POZ 83

Strona 1 z 7
22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR. 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r.

L 338/83

ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3), w szczególności jego art. 63 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

stopniowo wdrażać niektóre z wymogów ustanowionych w wyżej wymienionych rozporządzeniach. Dla uzyskania zharmonizowanego podejścia okres przejściowy powinien z zasady trwać cztery lata, lecz w uzasadnionych przypadkach może być krótszy. Należy również wprowadzić przepisy dotyczące możliwości dokonania przeglądu każdego ze wspomnianych środków w oparciu o nabyte doświadczenia. Nadal powinno być możliwe wprowadzanie na rynek produktów wytworzonych przed wprowadzeniem w życie nowych zasad, co stanowi standardowy środek przejściowy. Środek ten powinien mieć zastosowanie w odniesieniu do całego okresu przejściowego, chyba że dopuszczalny okres przechowywania danego produktu jest krótszy. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 wyklucza ze swojego zakresu bezpośrednie dostawy niewielkich ilości mięsa drobiu i zajęczaków przez producenta konsumentom końcowym lub do lokalnego punktu sprzedaży detalicznej, w którym konsumenci końcowi zaopatrują się w świeże mięso. Dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (5) oraz dyrektywa Rady 91/495/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. dotycząca zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanej (6) również zezwoliły Państwom Członkowskim na stosowanie odstępstw od wymagań ogólnych w tym zakresie, nie ograniczając ich jedynie do mięsa świeżego. W okresie przejściowym należy utrzymać taką możliwość. Zadanie polegające na zatwierdzaniu zakładów, zwłaszcza tych, które zgodnie z poprzednim systemem nie wymagały zatwierdzenia, lecz miały prawo do wprowadzania do obrotu swoich produktów wyłącznie na rynku krajowym, jest dużym ciężarem dla właściwych organów. Należy zatem wprowadzić przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do tego rodzaju zakładów, aby te nadal korzystały z prawa do wprowadzania swoich produktów do obrotu na rynku krajowym, aż do chwili rzeczywistego zatwierdzenia. W celu zaostrzenia wcześniejszych zasad dotyczących stosowania urządzeń do znakowania i przy poświęceniu należnej uwagi oczekiwaniom przedsiębiorstwom sektora spożywczego w zakresie tolerancji odnośnie do zastosowa-

(5)

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzeń (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 882/2004 pociągnie za sobą znaczne zmiany zasad i procedur, zgodnie z którymi mają postępować przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego oraz właściwe organy w Państwach Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 338 POZ 83 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 60 z 200522.12.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

  • Dz. U. L338 - 27 z 200522.12.2005

    Rozporządzenie Komisji WE nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (1)

  • Dz. U. L338 - 1 z 200522.12.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.