Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 339 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 339 POZ 22

L 339/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 118/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

22.12.2005

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr 199 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 300) (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr 200 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr 201 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400) (4).

(5)

Decyzję nr 154 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, obecnie uwzględnioną w Porozumieniu, zastępuje się decyzją nr 199.

(6)

Decyzję nr 169 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, obecnie uwzględnioną w Porozumieniu, zastępuje się decyzją nr 200.

(7)

Decyzję nr 155 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, obecnie uwzględnioną w Porozumieniu, skreśla się na mocy decyzji nr 201,

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

198 z 28.7.2005, str. 45. 73 z 18.3.2005, str. 1. 104 z 23.4.2005, str. 42. 129 z 23.5.2005, str. 1.

22.12.2005

PL

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/23

Artykuł 1 W załączniku VI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) skreśla się teksty pkt 3.40 (decyzja nr 154), 3.41 (decyzja nr 155) oraz 3.50 (decyzja nr 169); po pkt 3.74 (decyzja nr 198) wprowadza się punkty w brzmieniu: „3.75. 32005 D 0204: decyzja nr 199 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 300) (Dz.U. L 73 z 18.3.2005, str. 1). 3.76. 32005 D 0324: decyzja nr 200 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (Dz.U. L 104 z 23.4.2005, str. 42). 3.77. 32005 D 0376: decyzja nr 201 Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400) (Dz.U. L 129 z 23.5.2005, str. 1).”. Artykuł 2 Teksty decyzji nr 199, 200 i 201 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 339 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 55 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L339 - 53 z 200522.12.2005

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 128/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 41 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 39 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 37 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 35 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 32 z 200522.12.2005

  Decyzja wspólnego komite tu EOG nr 123/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) oraz Protokół 26 (w sprawie uprawnień i funkcji Urzędu Nadzoru EFTA w dziedzinie pomocy państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 30 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 28 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 26 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 24 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 20 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 18 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 16 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 14 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 12 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 10 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 8 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 6 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 4 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 1 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.