Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 339 POZ 32

Tytuł:

Decyzja wspólnego komite tu EOG nr 123/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) oraz Protokół 26 (w sprawie uprawnień i funkcji Urzędu Nadzoru EFTA w dziedzinie pomocy państwa) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 339 POZ 32

L 339/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITE TU EOG NR 123/2005 z dnia 30 września 2005 r.

22.12.2005

zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) oraz Protokół 26 (w sprawie uprawnień i funkcji Urzędu Nadzoru EFTA w dziedzinie pomocy państwa) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. (1).

(2)

Protokół 26 do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r. (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 74 oraz Dz.U. L 131 z 25.5.2005, str. 45.

(4)

Zważywszy na fakt, iż w wyniku uwzględnienia w Porozumieniu rozporządzenia 794/2004 niektóre punkty załącznika XV Porozumienia stają się nieaktualne, należy je wykreślić z Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik XV do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Protokół 26 do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

(1) (2) (3)

Dz.U. L 64 z 10.3.2005, str. 67. Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 3. Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1.

22.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

L 339/33

Teksty rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 25 z 28. 1.2005, str. 74 oraz Dz.U. L 131 z 25.5.2005, str. 45, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 339/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

22.12.2005

W załączniku XV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: skreśla się tekst pkt 2 (C/252/80/str. 2: powiadomienie Komisji o pomocy państwa na podstawie art. 93 ust. 3 Traktatu EWG); pkt 3 (Pismo Komisji do Państw Członkowskich SG(81) 12740 z dnia 2 października 1981 r.); pkt 4 (Pismo Komisji do Państw Członkowskich SG(89) D/5521 z dnia 27 kwietnia 1989 r.); pkt 5 (Pismo Komisji do Państw Członkowskich SG(87) D/5540 z dnia 30 kwietnia 1989 r.); pkt 6 (Pismo Komisji do Państw Członkowskich SG(90) D/28091 z dnia 11 października 1990 r.); pkt 7 (Pismo Komisji do Państw Członkowskich SG(91) D/4577 z dnia 4 marca 1991 r.); pkt 8 (C/40/90/str. 2: powiadomienie o systemie pomocy o niewielkim znaczeniu); pkt 10 (C/318/83/str. 3: komunikat Komisji w sprawie pomocy udzielanej bezprawnie); pkt 34 (C/3/85/str. 2: komunikat Komisji w sprawie kumulacji pomocy na różne cele).

ZAŁĄCZNIK II

W Protokole 26 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: w art. 2 wyrazy „następujący akt” zastępuje się wyrazami „następujące akty”;

1)

2)

rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 oznacza się jako punkt 1;

3)

po pkt 1 (rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999) wprowadza się punkt w brzmieniu: „2.

32004 R 0794: rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 74 oraz Dz.U. L 131 z 25.5.2005, str. 45.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 339 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 55 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L339 - 53 z 200522.12.2005

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 128/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 41 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 39 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 37 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 35 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 30 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 28 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 26 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 24 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 22 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 20 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 18 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 16 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 14 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 12 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 10 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 8 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 6 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 4 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L339 - 1 z 200522.12.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2005 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.