Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 15 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2005-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 15 - Strona 4

Strona 4 z 5

Jedynie dokładnie zhomogenizowane próbki dają powtarzalne wyniki. Istnieje wiele dających dobre wyniki szczegółowych procedur przygotowywania próbek. 2. Przygotowanie próbki po dostarczeniu do laboratorium Całą próbkę połączoną należy drobno zemleć, w miarę potrzeby, i starannie wymieszać, stosując proces, który pozwoli osiągnąć całkowitą homogenizację. 3. Podział próbek w celu sprawdzenia zgodności z przepisami i dla potrzeb arbitrażu Kontrpróbki do sprawdzenia zgodności z przepisami, dla potrzeb obrotu handlowego (obrony) i arbitrażu, wyodrębnia się z ujednorodnionego materiału, jeżeli nie koliduje to z przepisami Państw Członkowskich w zakresie pobierania próbek. 4. 4.1. Metody analiz stosowane przez laboratorium i wymagania dotyczące ich kontroli w laboratorium Definicje Poniżej podano szereg najczęściej używanych definicji, które powinno stosować laboratorium: r= powtarzalność, wartość, poniżej której powinna się znajdować z określonym prawdopodobieństwem (typowo 95 %) bezwzględna różnica pomiędzy dwoma pojedynczymi wynikami badania otrzymanymi w warunkach powtarzalności (tzn. ta sama próbka, ten sam wykonawca, ten sam aparat, to samo laboratorium, krótki odstęp czasu), a zatem r ¼ 2:8  sr . odchylenie standardowe, obliczane na podstawie wyników badania otrzymanych w spełnionych warunkach powtarzalności. względne odchylenie standardowe powtarzalności, obliczone na podstawie wyników otrzymanych ÂÀ à Á w warunkach powtarzalności sr =x  100 . odtwarzalność, wartość, poniżej której powinna się znajdować z określonym prawdopodobieństwem (typowo 95 %) bezwzględna różnica pomiędzy poszczególnymi wynikami uzyskanymi w warunkach odtwarzalności (tj. ten sam materiał otrzymywany przez różnych wykonawców w różnych laboratoriach, stosujących standardową metodę badawczą); R ¼ 2:8  sR . odchylenie standardowe, obliczane na podstawie wyników badania uzyskanych w spełnionych warunkach odtwarzalności. względne odchylenie standardowe, obliczone na podstawie wyników otrzymanych w warunkach ÂÀ à Á odtwarzalności sR =x  100 , gdzie x jest średnią z wyników uzyskanych przez wszystkie laboratoria dla wszystkich próbek.

sr =

RSDr =

R=

sR =

RSDR =

HORRATr = uzyskane RSDr podzielone przez wartość RSDr oszacowaną na podstawie równania Horwitza (1), przy założeniu, że r = 0.66R. HORRATR= uzyskane RSDR, podzielone przez wartość RSDR oszacowaną na podstawie równania Horwitza. U= niepewność rozszerzona, przy zastosowaniu współczynnika rozszerzenia 2, który daje poziom ufności około 95 %.

8.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/19

4.2.

Wymagania ogólne Metody analiz używane do celów kontroli żywności muszą być zgodne z wymaganiami pkt 1 i 2 załącznika do dyrektywy Rady 85/591/EWG.

4.3.

Wymagania szczegółowe Jeżeli na poziomie wspólnotowym nie zaleca się stosowania określonych metod oznaczania zawartości benzo[a]pirenu w żywności, laboratoria mogą wybrać każdą zwalidowaną metodę spełniającą kryteria sprawności wskazane w tabeli. Walidacja powinna, jeśli to możliwe, obejmować certyfikowany materiał odniesienia. TABELA Kryteria sprawności metod analitycznych w przypadku benzo[a]pirenu

Parametr Wartość/uwagi

Zakres stosowania Granica wykrywalności Granica oznaczalności Precyzja Odzysk Specyficzność

Środki spożywcze określone w rozporządzeniu (WE) nr …/2003 Nie więcej niż 0,3 μg/kg Nie więcej niż 0,9 μg/kg Wartości HORRATr lub HORRATR niższe niż 1,5 uzyskane w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych dla potrzeb walidacji 50 %–120 % Metoda wolna od interferencji matrycy lub interferencji spektralnych, weryfikacja wskazań dodatnich

4.3.1. Kryteria sprawności – sposób wyrażania niepewności z zastosowaniem funkcji Niemniej jednak do oceny przydatności metody analitycznej do zastosowania w laboratorium można zastosować także podejście oparte na niepewności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 15 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 51 z 20058.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczącego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L34 - 47 z 20058.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 46 z 20058.2.2005

  Decyzja Rady 2005/109/WPZiB z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 43 z 20058.2.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256) (1)

 • Dz. U. L34 - 21 z 20058.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188) (1)

 • Dz. U. L34 - 6 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

 • Dz. U. L34 - 3 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.