Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 21

Strona 1 z 9
8.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/107/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dania, Francja i Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej w odniesieniu do IHN i VHS dla niektórych hodowli znajdujących się na ich terytorium. Przedłożona dokumentacja dowodzi, że przedmiotowe hodowle spełniają wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym hodowle kwalifikują się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny zostać dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

(1)

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb.

(4)

(2)

Francja przedłożyła uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do VHS i IHN dla pewnych stref na jej terytorium. Przedłożona dokumentacja dowodzi, że przedmiotowe strefy spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnia zmieniona decyzją 2004/850/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 28).

Decyzja Komisji 2003/634/WE (3) zatwierdza i wymienia programy przedstawione przez Państwa Członkowskie w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do VHS i IHN. Włochy powiadomiły, że dwa programy zatwierdzone przez tę decyzję zostały ukończone. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że jedna hodowla kwalifikuje się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej i powinna zostać dodana do wykazu hodowli zatwierdzonych, a jedna strefa kwalifikuje się do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinna zostać dodana do wykazu stref zatwierdzonych.

(3) Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/328/WE (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 129).

L 34/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2005

(5)

W związku z powyższym decyzja 2002/308/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

2) załącznik II zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2002/308/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

8.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/23

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I STREFY ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) LUB ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHN)

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 51 z 20058.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczącego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L34 - 47 z 20058.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 46 z 20058.2.2005

  Decyzja Rady 2005/109/WPZiB z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 43 z 20058.2.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256) (1)

 • Dz. U. L34 - 15 z 20058.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L34 - 6 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

 • Dz. U. L34 - 3 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.