Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 43

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 43

Strona 1 z 2
8.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/43

ZALECENIE KOMISJI z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/108/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

takie metody produkcji i przetwarzania, które zapobiegają wstępnemu zanieczyszczeniu WWA surowych olejów,

NINIEJSZYM ZALECA:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 (1) ustanawia maksymalne dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w szczególności benzo(a)pirenu w niektórych rodzajach żywności. W związku z pozostającymi wątpliwościami dotyczącymi poziomów rakotwórczych WWA w żywności rozporządzenie przewiduje przeprowadzenie rewizji ustaleń do dnia 1 kwietnia 2007 r. W związku z przeglądem konieczne jest uzyskanie informacji. Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) w opinii z dnia 4 grudnia 2002 r. stwierdził, że niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są substancjami rakotwórczymi o działaniu genotoksycznym. Mając na względzie brak progowej dawki dla substancji genotoksycznych, zalecane jest zredukowanie poziomu WWA w żywności do najniższych racjonalnie osiągalnych ilości. Komitet Naukowy ds. Żywności stwierdził, że benzo(a)piren może być stosowany jako marker występowania i rakotwórczego działania WWA w żywności zgodnie z wykazem w Załączniku. Do przyszłej oceny przydatności benzo(a)pirenu jako markera niezbędne są dalsze badania względnych proporcji tych WWA w żywności. Istnieją metody umożliwiające zbadanie wielu WWA. WWA mogą tworzyć się w czasie procesów ogrzewania, suszenia i wędzenia, podczas których produkty spalania wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością. W przypadku stwierdzenia wysokich poziomów WWA w żywności należy zbadać metody produkcji i przetwarzania. Przykładowo, procesy bezprzeponowego suszenia i podgrzewania stosowane przy produkcji olejów jadalnych, na przykład oliwy z wytłoków oliwnych, mogą być przyczyną wysokich poziomów WWA. Węgiel aktywny może być stosowany do usuwania benzo(a)pirenu podczas rafinacji olejów. Jednakże nie wiadomo, czy procesy rafinacji skutecznie usuwają wszystkie WWA, o których mowa. Należy stosować

(2)

1) Przeprowadzenie badań odpowiednich poziomów benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w szczególności substancji zaliczonych przez Komitet Naukowy ds. Żywności do rakotwórczych, zgodnie z wykazem w Załączniku (2). Przeprowadzenie oceny względnych proporcji występowania tych WWA w żywności wymienionej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 208/2005. Zbadanie również poziomów WWA w innych rodzajach żywności, która może zawierać duże ilości WWA, takiej jak suszone owoce i suplementy diety. Należy zgłosić poziom każdego rakotwórczego WWA, oznaczonego w poszczególnych próbkach określonych rodzajów żywności. Przykładowo, należy podać odpowiednie poziomy WWA oznaczone w każdej pojedynczej próbce oliwy z wytłoków oliwnych, oleju słonecznikowego, ryb wędzonych (wraz z nazwą gatunku) lub szynki wędzonej, itp. Komisja zbierze i przedstawi pierwotne dane. Wyniki badań należy przekazać Komisji do dnia 31 października 2006 r.; zostaną one wykorzystane przy przeglądzie maksymalnych poziomów i ocenie przydatności benzo(a)pirenu jako markera do dnia 1 kwietnia 2007 r. 2) Zbadanie metod produkcji i przetwarzania olejów jadalnych i tłuszczów. W przypadku gdy produkcja olejów jadalnych i tłuszczów odbywa się przy zastosowaniu metod, które mogą powodować zanieczyszczenie surowego oleju lub tłuszczu wysokimi poziomami WWA, jak np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 51 z 20058.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczącego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L34 - 47 z 20058.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 46 z 20058.2.2005

  Decyzja Rady 2005/109/WPZiB z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 21 z 20058.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188) (1)

 • Dz. U. L34 - 15 z 20058.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L34 - 6 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

 • Dz. U. L34 - 3 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.